The Blog

Čo potrebuješ nájsť?
< All Topics
Print

1. Proces a príprava pred cestou

Je dôležité, aby sme vedeli odprezentovať dobre TCKompas ako celok. Mnohí ľudia sú skvelí v prezentovaní ich časti služby, ale my pracujeme nad rámec jedného programu, a ak ľudia pomáhajú rozširovať povedomie Kompasu/pole spolupráce s USA, mali by isto mať zvládnutú aj túto časť prezentácie.

Príprava pozostáva:
– promo materiály (spolupráca s JV alebo slovenským Ctímom): support letter, prayer card, ppt prezentácia, a pod.
– prezentácia v cudzom jazyku (tréning s MPD koučom alebo ním poverenou osobou – napríklad kolega Američan)
– nákup darčekov (v prípade potreby)
– logistické záležitosti ako víza/ESTA, poistenie, nákup leteniek

Návšteva USA za účelom MPD je súčasťou väčšieho obrazu. Keďže pracovník reprezentuje organizáciu ako takú, je potrebné, aby postupoval podľa procesu Vydania súhlasu a nástupu na zahraničnú služobnú cestu za účelom MPD v USA.

Cieľom  nie je pridávať extra robotu k budovaniu MPD, ale pomôcť, aby každý mohol byť v tomto procese čo najefektívnejší. Veríme, že to napomôže nám, ako celému Kompasu byť jednotní v našej komunikácii ohľadom služby/misie, ktorej sme súčasťou. Dúfame, že tento postup pomôže predchádzať tomu, že by sme našou snahou “ochromili” našich amerických priateľov v konkrétnych regiónoch a v neposlednom rade veríme, že toto nám pomôže expandovať (TCKompas) na nové územia v USA.

_________________________________________________________________________________________________

Proces Vydania súhlasu a samotnej realizácie nástupu na zahraničnú služobnú cestu

 1. Pracovník TCK dlhodobo monitoruje históriu svojich návštev, komunikáciu, návštevy partnerov v USA.
 2. Pracovník TCK sa stretne so svojim uplinkom kde: 
  1. Navrhnú možný dátum/dátumy, ktoré by boli vhodné pre návštevu, cestu.
  2. Definujú zámer cesty, návštevy: Support raising | Udržiavanie kontaktov | Kombinácia | Recruitment internov, tímov…
  3. Vytvorí sa draft cestovného plánu (zatiaľ len ako hrubý náčrt toho, kam by chcel/potreboval ísť)
  4. Dohodne sa, z akých zdrojov a v akej výške bude cesta (a iné náklady) do USA hradená (travel grant, osobné stredisko, iné stredisko…) Toto bude zaznamenané pracovníkom v dokumente o Podmienkach nástupu…*
 3. Pracovník kontaktuje koordinátora pre cesty do USA (Josh Howard), ktorý má nadhľad návštev, históriu a stratégiu cestovania za účelom MPD…
  1. Koordinátor ciest do USA urobí revíziu plánu v širšom kontexte návštev aj iných pracovníkov TCK (idea termometra → napomáha ľuďom zistiť danú “teplotu” miest, s ktorými ako TCK už pracujeme)
 4. Pracovník predstaví L-tímu návrh cesty za účelom jeho schválenia prostredníctvom dokumentu Podmienok  nástupu na zahraničnú cestu*, ktorý sa nachádza na linku: https://drive.google.com/file/d/1nWAlSEZQeBJugVspbVs0Wl4sgbkyEFd-/view?usp=sharing
 5. Po schválení Podmienok…* L-tímom, pracovník požiada (pelikán.sk, expedia.com, JV agent v USA…) o vyhotovenie aktuálnej ponuky leteniek.
 6. Samotný nákup leteniek sa iniciuje na základe komunikácie s podporovateľmi – po ich potvrdení itinerára. Pri travel grante: itinerár musí byť prístupný aj americkým koordinátorom (cez basecamp platformu)
 7. Nákup leteniek musí byť koordinovaný kanceláriou TCK na základe dokumentu Podmienky…*Doporučujeme realizovať úhradu nákupu leteniek prostredníctvom JV, alebo priamo z podnikateľského účtu pracovníka, výnimka platby cez TCK OZ je možná iba pri zamestnancoch, členoch rady TCK OZ alebo štatutároch organizácie). Dôvodom je aktuálna právna legislatíva SR.
  Pri nákupe prostredníctvom Josiah Venture (žiadosť na Theresa Kerns: tkerns@josiahventure.com) letenky sa môžu refundovať na účet pracovníka v JV. Inak sa fakturujú pracovníkom (je možné aj pred realizáciou nákupu) a refundujú z účtu TCK OZ na podnikateľský účet pracovníka, z ktorého si ich pracovník uhradí. Je nevyhnutné mať schválený dokument Podmienky* Ltímom (za účelom realizácie kontaktuj TCK office – Eva H.). Proces príprav pred cestou:
  1. Stretnutia s MPD koučom/s americkým kolegom,  Príprava materiálov, Role playing, precvičovanie prezentácii, atď.
  2. Ak je možnosť začatia spolupráce, resp. vytvorenia novej základne pre TCKompas, tak stretnutia s koordinátorom ciest do USA (Josh H.), tréning v tom ako prezentovať Kompas, na čo sa zamerať, o aké stretnutia tam usilovať,…
  3. V prípade, že ide iba o recruitment tour, proces je viac menej rovnaký, ale:
   1. uplink pozná dátum najbližšieho recruitment tour (info od: Josh, camp team)
   2. uplink navrhne pracovníkovi TCK túto cestu a následne prinesie návrh Joshovi/Ltímu, či by bolo možné daného človeka poslať na recruitment
 8. Účastník cesty po jej ukončení predloží kancelárii a svojmu uplink cestovnú správu (spoločne s palubnými lístkami – pokiaľ boli letenky kupované cez TCK alebo JV). 
 9. Účastník cesty za účelom MPD sa zaväzuje nasledovných 24 mesiacoch po príchode zotrvať v službe TCK OZ pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Schálene L-tímom

Dňa: 22.3.2021

Next 2. MPD Travel Grant
Table of Contents