The Blog

Čo potrebuješ nájsť?
< All Topics
Print

1. TCK – vízia, poslanie, hodnoty

Vízia

Byť časťou Božieho hnutia v službe medzi mladou generáciou ľudí, ktorí nachádzajú svoj domov v cirkvi a premieňajú spoločnosť.

Poslanie

„Životom inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich a pomáhať im pri výchove ďalšej generácie nasledovníkov Krista v cirkvi.“

Kľúčové hodnoty

 • Závislosť na Bohu
 • Láska prejavená v milosti a pravde
 • Výnimočné osobné nasadenie (ide o srdce)
 • Vernosť/čestnosť
 • Napredovanie – osobný rast

Základné presvedčenia

 • Miestny zbor je Kristovou nevestou a všetko čo robíme mu musí prospievať.
 • Výchova učeníkov, ktorí vychovávajú ďalších, naplňuje Kristove poslanie.
 • Tam, kde je zdravá duchovná služba, tam bude aj silná tímová práca.
 • Relevantná služba pomáha k porozumeniu toho, čo chceme komunikovať.

Filozofia služby

Filozofia služby TCK je založená na princípoch Kristovej služby, činenia učeníkov. Tieto princípy chceme v našej službe ďalej rozširovať medzi pracovníkmi s mládežou. Veľmi zjednodušene by sa dala Kristova služba popísať štyrmi fázami: 

 1. Ježiš najskôr vyvinul úsilie na to, aby nadviazal kontakt s tými, ktorým slúžil a ktorí ho potrebovali (kontaktná služba, získavanie). Výzva tu je: „Poďte a uvidíte!“, za ktorou nasleduje výzva: „verte“, t.j. evanjelizácia. 
 2. Ďalej sa zameral na to, aby ich vybudoval a upevnil (budovanie). Výzva znie: „Nasledujte ma!“
 3. Slúžil tak, aby tí, ktorých budoval aj vycvičil, vybavil, vystrojil, aby vedeli konať zverenú službu (vystrojovanie). Výzva je: „Poďte a urobím vás rybármi ľudí“.
 4. A nakoniec vyzval ich, aby prebrali štafetu, a aby sami konali zverenú službu (multiplikácia).  „Posielam vás…“. Učeníci idú a získavajú ďalších učeníkov na to, aby títo získavali pre Krista ďalších…

Graficky by sa to dalo znázorniť takto:

Kristove rozhodnutie „stať sa telom a prebývať medzi nami“ je pre nás veľkou výzvou a inšpiráciou. Veríme, že takýto spôsob služby s dôrazom na vzťahy, porozumenie miestnym podmienkam a odhodlanie zaplatiť cenu za odovzdávanie posolstva celým svojim životom, je nevyhnutný na to, aby služba prinášala trvalé ovocie. 

Vyznanie viery

 • Veríme, že všetko Písmo Starej aj Novej Zmluvy, je inšpirova­né Bohom (2.Tim.3:16), je neomylné v pôvodných rukopisoch, bolo uchované mocou Ducha Svätého počas vekov a je poslednou autori­tou vo viere a živote pre Cirkev Ježiša Krista (Žid.4:12).
 • Veríme v jedného Boha (4.M.6:4), večne jestvujúceho (Žalm 90:2) v troch osobách (Iz.6:8): Otec, Syn Ježiš Kristus a Duch Svätý (Mt.19:28).
 • Veríme, že Ježiš Kristus z Nazareta je Boh (Ján 10:30, Žid.1:8), bol splodený Svätým Duchom a narodený z panny Márie (Mt.1:23, Gal.4:4) a žil na zemi bez hriešny život (Žid.4:15).
 • Veríme, že človek bol stvorený na Boží obraz (1.M.1:26), ale všetky ľudské bytosti sa rodia s hriešnou prirodzenosťou, preto­že ľudstvo si vybralo vzburou proti Bohu hrešiť (1.M.3:6) a tak zaviedlo celé stvorenie do hriechu, smrti (Rim.5:12) a oddelenia od Boha (Iz.59:2).
 • Veríme, že Pán Ježiš Kristus zomrel na našom mieste podľa Pí­sem (1.Kor.15.3) ako zástupná obeť pre naše hriechy (Mt.20:28, 2.Kor.5:21) a že všetci, ktorí vložia svoju vieru v Neho, sú os­pravedlnení na základe Jeho preliatej krvi (Ef.2:8n) a nie na základe žiadnej zásluhy ich vlastného konania (Tit.3:5), a takto sa stávajú deťmi Božími (Ján 1:12).
 • Veríme vo vzkriesenie ukrižovaného tela nášho Pána Ježiša Krista (Ján 20:11-17, 1.Kor.15:3-5), že vstúpil na nebesia (Sk.1:9-11) a že žije a je posadený po pravici Boha, vyvýšený nad každou mocnosťou a je ustanovený ako Hlava nad všetkým v cirkvi (Ef.1:20-23).
 • Veríme, že všetci tí, čo vložia svoju vieru a dôveru v Ježiša Krista sú narodení z Ducha (Ján 3:5n), ktorý v nich prebýva (Ján 7:39, 1.Kor.6:19). Tento Boží Duch osvedčuje spolu s   naším duchom, že sme Božie deti (Rim.8:16) a je daný ako pečať nášho spasenia (2.Kor.1:22). Máme byť plní Ducha Svätého (Ef.5:18); a len skrze Jeho riadenie môže veriaci poznať víťazstvo nad hriechom. On dal tiež každému veriacemu dary podľa svojho roz­hodnutia (1.Kor.14:4-11) a tieto majú byť používané na službu druhým (1.Pt.4:10) a na budovanie Tela Ježiša Krista, Cirkvi (Rim.8:4-8, 1.Kor.12:12-14).
 • Veríme, že Cirkev, rovnako univerzálne Telo Kristovo (Kol.1:18) i miestne zhromaždenie veriacich (1.Kor.1:2), je Ne­vestou Kristovou, založená Ježišom Kristom (Mt.16:18) ako prvot­ný nástroj, skrze ktorý má byť misia kráľovstva Božieho nesená do sveta. Je tvorená tými, ktorí vložili svoju vieru a dôveru v smrť, pochovanie a vzkriesenie Ježiša Krista (1.Kor.15:3n).
 • Veríme v osobný návrat nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, aby prijal Nevestu k sebe (1.Tes.4:12-18); tento návrat môže nastať v ľubovoľnú chvíľu, keď ju Boh určí.
 • Veríme vo vzkriesenie tela spravodlivých i nespravodlivých, súd a večnú blaženosť veriacich v nebi (1.Kor.3:11-15, 2.Kor.5:10) a súd a večný trest neveriacich v pekle (Zj.20:11-15).

Tréningové Centrum Kompas tak isto prijíma vyznanie viery Svetového evanjelikálneho spoločenstva (World Evangelical Fellowship Statement of Faith).

Next 2. Zamestanec vs. misionár
Table of Contents