Image

Ako nás podporiť?

Chcete podporiť naše projekty a venovať nám 2% zo svojich zaplatených daní?

Podľa zákona o dani z príjmov môže daňovník poukázať 2% zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii zameranej na rozvoj a ochranu ľudských práv, životného prostredia, zdravia, vzdelávania, športu a kultúrnych hodnôt, ktorá je zaregistrovaná v centrálnom zozname Notárskej komory SR.

Preto sa aj tento rok naše občianske združenie na vás obracia so žiadosťou o poskytnutie 2% z vašich daní ako zamestnancov, živnostníkov či majiteľov právnických osôb, ktoré odvádzate každoročne štátu z vašich príjmov a ziskov. V prípade, že sa rozhodnete venovať nám 2% zo svojich daní, môžete postupovať podľa pokynov nižšie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ďakujeme za podporu.

Pomocné pokyny pre venovanie 2% z daní:

Fyzické osoby:

A. Ročné zúčtovanie preddavkov Vám vykonáva zamestnávateľ

1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (mzdová učtáreň, ekonomické oddelenie) o vyplnenie a potvrdenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie.

3. Vyplnené tlačivá: “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (2022)” a “Vyhlásenie o poukázaní 2% (2022)”zašlite (doručte) najneskôr do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

B. Daňové priznanie si podávate sami

1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie.

2. Na poslednej strane daňového priznania srávne vyplňte údaje o prijímateľovi 2%

Názov: Tréningové Centrum Kompas združenie
Sídlo: Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31781268

Právnické osoby:

 

1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Výška poukázaného podielu môže byť rozdelená v prospech viacerých neziskových organizácií a minimálne suma je 8 € na jedného prijímateľa.

2. Na poslednej strane daňového priznania správne vyplňte údaje o prijímateľovi 2%

Názov: Tréningové Centrum Kompas združenie
Sídlo: Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31781268

3. Upozornenie:
Ak ste právnická osoba (s.r.o., a pod.) môžete nám venovať 2% z daní iba v tom prípade, ak do termínu odovzdania daňového priznania venujete buď nám alebo inej verejnoprospešnej organizácií (nemôže to byť cirkevný zbor) dar vo výške 0,5% z daní. Ak ste nevenovali žiadnej organizácií takýto dar, potom môžete venovať iba 1% z daní. Je potrebné označiť to priamo v daňovom priznaní PO – časť IV. Dar treba mať potvrdený darovacou zmluvou. Ak sa ňou neviete preukázať, môžete byť sankcionovaní . Toto sa musí uskutočniť do 31. marca.

Dobrovoľníci:

Ak ste odpracovali ako dobrovoľníci buď v TCK alebo v inej neziskovej organizácií v roku 2022 minimálne 40 hodín, môžete venovať dokonca až 3% z daní. Vtedy sa treba preukázať potvrdením o odpracovaní dobrovoľníckych hodín a tiež dobrovoľníckou zmluvou.

Viac informácii nájdete na nasledujúcom odkaze: Ako môžu dobrovoľníci poukázať 3% z dane?

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image