The Blog

Čo potrebuješ nájsť?
< All Topics
Print

4. Praktické fungovanie TCKompas

1. Vedenie a funkčnosť organizácie.

 1. TCKompas je občianske združenie, ktorého najvyšším orgánom je valné zhromaždenie. To volí správnu radu, ktorá pozostáva najmä zo zástupcov jednotlivých denominácií a misijných združení. Správna rada volí riaditeľa TCK, ktorý je zodpovedný za riadenie celej organizácie. Výkonným výborom organizácie je X-Team. Je pomocným a poradným tímom riaditeľa TCKompas pri vedení organizácie a vykonávaní úloh spojených s jej činnosťou.
 1. Hierarchia TCKompas:
  1. Valné zhromaženie
  2. Správna rada
  3. Riaditeľ TCKompas
  4. L – team
  5. X-team
  6. Uplink
 2. Uplink

Každý pracovník TCKompas má jasne určenú osobu (uplink), ktorej sa zodpovedá za plnenie pracovných povinností. Uplink sa zároveň stará o to, že pre zvereného pracovníka sú v TCKompas vytvorené všetky podmienky pre vykonávanie jeho služby i udržiavanie si fyzického i duševného zdravia. 

2. Porady

 1. Porady sú pre všetkých pracovníkov TCKompas a Josiah Venture, ktorí majú v TCK pracovný pomer alebo uzavretú zmluvu o dielo, povinné. 
 2. Národné porady
  • sú určené na začiatku školského roka a riadne zaznamenané do TCK kalendára
  • cestu na národnú poradu vždy hradí projekt
  • stravu si každý zabezpečuje sám, ak nie je napísané v programe na poradu inak
  • ubytovanie na porady je zdarma, nepotrebuješ karimatku ani spacák (ak nie je dohodnuté inak),
  • v prípade choroby oznamuješ neúčasť na porade svojmu nadriadenému (uplinku), ktorý to hneď oznámi riaditeľovi TCK 
  • stážisti dohadujú dochádzku na národnú poradu so svojím uplinkom.
 3. ZOOM porada
  • ZOOM sa uskutoční prostredníctvom internetového pripojenia a programu ZOOM ak sa nerozhodne inak
  • pracovník sa zúčastní ZOOMu v mieste svojho TCK Office (Žilina, Bratislava, Banská Bystrica, Prešov)
  • ak sa nemôže zúčastniť porady vo svojom Office, musí to vopred oznámiť svojmu uplinku i riaditeľovi TCK a po ich súhlase sa pripojiť z iného miesta.
 4. Program porady
  • program porady bude poslaný týždeň vopred. 
  • pracovník TCK má 2 dni na to, aby program pripomienkoval.
  • organizátor porady zahrnie v programe aj časovú rezervu.
  • ZOOMy budú trvať len 1 deň 

3. Komunikácia

 1. Email
 • Email je štandardný spôsob komunikácie v TCK.
 • Každý pracovník a stážista musí používať pracovný email, ktorý mu v prípade potreby vytvorí Daniel Skonc /s výnimkou pre ESI/. 
 • Na emaily sa odpovedá do 48 hodín, ak sa od pracovník-a žiada odpoveď, či potvrdenie o prečítaní si a porozumení úlohy a to aj v prípade, že termín jej vypracovania je iný.
 • ak niečo potrebuješ od pracovníka z iného projektu, než v ktorom si zaradený, tak ho o to žiadaš týždeň vopred.
 • ak to nie je nevyhnutné, cez víkendy a štátne sviatky sa pracovné emaily neposielajú. 
 • v prípade nutnosti použi na komunikáciu telefón.
 • pracovník musí byť pripravený v prípade pohotovosti reagovať na emaily aj mimo pracovnej doby. To však nemá byť bežnou praxou v TCK.
 • ak príde hromadný email, kde sa od pracovníka čaká vyjadrenie, na email sa odpovedá. Ak sa neočakáva odpoveď, je to len informácia, pracovník odpovedať nemusí. 
 1. Telefón
 • pokiaľ je možné na telefonát od pracovníka TCKompas odpovedáš hneď. 
 • ak z rôznych dôvodov nie je možné odpovedať hneď, je nutné na telefonát reagovať čím skôr
 • v prípade veľmi dôležitého telefonátu, volajúci opakuje volanie viac krát za sebou

4. Kalendár

 • každý pracovník TCK má umožnený prístup ku všetkým kalendárom TCK
 • Každý pracovník TCK je povinný sledovať pravidelne všetky udalosti v TCK kalendároch

5. TCK strediská

 1. TCK má svoje sídlo na:

Tréningové centrum Kompas, o.z.
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina

 1. TCK má lokálne pobočky (office):
 • Žilina
 • Bratislava
 • Banská Bystrica
 • Prešov
 1. Vedúcimi pobočiek sú:
 • Žilina: Zac Shepperson
 • Bratislava: Darina Malá
 • Banská Bystrica: Josh Howard
 • Prešov: Daniel Harčar

6. Pracovná dochádzka

 1. Každý pracovník TCK je súčasťou jednej z pobočiek TCK
 2. Pracovník pravidelne dochádza do práce do svojej pobočky podľa dohodnutého rozvrhu so svojím uplinkom
 3. V prípade akejkoľvek prekážky, ktorá mu bráni prísť do práce podľa dohodnutého rozvrhu to oznámi svojmu uplinku i vedúcemu pobočky.

7. Smernica ohľadne používania súkromného motorového vozidla na služobnej ceste:

 • TCKompas môže súkromnému vozidlu preplácať iba PHM.
 • Vyplácanie je možné realizovať najneskôr v nasledovnom fakturačnom mesiaci a to navýšením faktúry za služby. 
 • Služobnú cestu ako aj skutočnú výšku kilometrovného schvaľuje individuálne vedúci projektu z ktorého je úhrada realizovaná, resp. príslušný uplink pracovníka a to ešte pred nástupom na služobnú cestu. 
 • Navýšenie faktúry za cestovné musí byť komunikované a odsúhlasené uplinkom spracovateľovi interného účtovníctva (EH) najneskôr do 10-teho dňa nasledujúceho fakturačného mesiaca po mesiaci v ktorom sa cesta zrealizovala. 

7.1 Smernica ohľadne služobnej cesty

 • Každý pracovník potrebuje súhlas s vyslaním na služobnú cestu (okrem JV fall), pokiaľ bude potrebovať zaplatiť akúkoľvek vec týkajúcu sa služobnej cesty z účtu TCK.
 • Je to úlohou daného pracovníka získať toto vyslanie – musí byť proaktívny

8. Ustanovenia ohľadne vyplácania adresných darov pre SK pracovníkov

Adresné dary pre pracovníkov z 1st culture

V prípade tzv. adresného daru (t.j. dar, ktorý je poskytnutý za iným účelom, než je odmena za vykonanú prácu – napr. na automobil, zdravotná pomoc…) do výšky 1000Eur/polrocne L-team povoľuje navýšiť faktúru nad mzdový strop. V takomto prípade je však potrebná informácia od darcu (napr. emailom) o adresnom dare, o jeho účele (kvôli vykazateľnosti Správnej  rade, resp. Revíznej komisie).  V prípade čiastky nad 1000Eur až do 3000Eur rozhodnutie o vyplatení bude na L-tíme. Adresný dar nad 3000Eur bude podliehať schváleniu SR TCK OZ. O vyplatení adresného daru spolu s vyššie uvedeným odsúhlasením poskytnite spracovateľovi interného účtovníctva (EH) najneskôr do 10-teho dňa nového fakturačného mesiaca.

Dôchodkový fond pre 1st Culture TCK staff

 • Vedenie TCK doporučuje pracovníkom TCK sporiť si na budúcnosť. 
 • Pokiaľ pracovník TCK získava podporu vo výške rozpočtového stropu, po dohovore s L-teamom je možnosť navýšiť si faktúry o určitú sumu, ktorá bude dezignovaná na účel dôchodkového sporenia

9. Prestupné obdobie v TCK (voľný hráč)

Počas roka, v období od 1.6. do 31.8 je v TCK tzv. prestupné obdobie. Jedná sa o čas, kedy pracovníci TCK, ako aj vedúci projektov majú možnosť medzi sebou vzájomne jednať vo veci prípadnej zmeny zaradenia v projektoch organizácie. Jednania s potenciálnym novým uplinkom sú realizované s vedomím pôvodného uplinku. Finálnu zmenu odsúhlasuje v poradí: vedúci daného projektu a L-team. Prestupné obdobie dovoľuje zaradenie pracovníkov podľa ich obdarovania a povolania. 

10. Rôzne

Previous 3. Online záležitosti
Next 5. Medzi prácou a oddychom
Table of Contents