Image

Študenti 2020/21

Anna Bechná

Cirkevný zbor: ECAV Žilina
Škola: Učiteľstvo angličtiny a psychológie
Služba v zbore: Práca s mládežou, KECY tím, dievčenská skupinka, besiedka
Prečo si sa prihlásila do ŠPM?
Prihlásila som sa na ŠPM, lebo verím a vidím, ako život s Ježišom je to najhlavnejšie a najlepšie na svete, a tak isto to chcem ukázať aj ďalším. Keďže súčasťou života s Ježišom je budovanie nášho vzťahu, chcem ho posunúť na nový level a porozumieť možno ťažším teologickým otázkam, poznať celý príbeh Biblie a Božieho charakteru a tieto poznatky posunúť ďalej ľudom, ktorým sa venujem. Taktiež cítim povolanie robiť s ľuďmi, mládežou a chcem to robiť najlepšie, ako sa dá, a verím, že na ŠPM nás o tom vedia veľa naučiť a inšpirovať.
Ako sa môžeme za teba modliť? 
Prosím o múdrosť vo vedení skupinky, tiež túžim budovať svoj charakter, aby som mohla byť dobrým príkladom a ľudia mohli aj cezo mňa vidieť a priblížiť sa k Ježišovi.

Zuzana Belancová

Cirkevný zbor: ECAV Žilina
Škola: Univerzita Komenského učiteľstvo angličtiny a geografie
Služba: Mládežnícky tím, prípravný tím Girls Only (stretnutia pre dievčatá) a organizácia letných táborov (KECY, dorastovo-mládežnícky)
Prečo si sa prihlásila do ŠPM?
Do ŠPM som sa prihlásila, lebo by som sa chcela učiť o Kristovi, o Jeho službe, chcem spoznávať tajomstvá biblie a učiť sa ako to zdieľať s druhými.
Ako sa môžeme za teba modliť? 
Môžete sa modliť za to, aby som mala odvahu nasledovať Krista vo veciach, do ktorých ma volá (napr. zdieľať evanjelium s ľuďmi, ktorí sú okolo mňa). Prosím, modlite sa za našu mládež, aby sme boli spoločenstvo zakorenené v Kristovi. A tiež sa môžete modliť za to, aby som zvládla tento rok (najmä kvôli škole) a aby som mala dostatok dôvery v Boha, že On sa o to postará.

Martin Benčík

Cirkevný zbor: ECAV Žilina
Škola: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, odbor: Sociálna pedagogika
Služba v zbore: Práca s dorastom, chlapčenská skupinka a služba v KECY tíme
Prečo si sa prihlásil do ŠPM?
Do ŠPM som sa prihlásil preto, že som videl, ako mojej službe niečo chýba, v niečom je nehybná a bez vášne. Taktiež to môže byť (a zároveň aj je) pre mňa a môj vzťah s Bohom veľmi obohacujúce.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Môžete sa modliť za to, aby som vedel určiť čas skupinky (tento rok je to vskutku komplikované), znova našiel vášeň k službe a aby bol v tomto celom Hospodin oslávený.

Soňa Bodnárová

Cirkevný zbor: Kostol Nahrane, BJB
Škola: Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej
Služba v zbore: práca v začínajúcom zbore, praktická pomoc, pomoc s online prenosmi
Prečo si sa prihlásila na ŠPM? 
Prihlásila som sa hlavne preto, že je to výzva. Je to niečo vďaka čomu môžem porásť. Tlačí ma to vychádzať z mojej komfortnej zóny, čo ja určite potrebujem. Veľa sa toho taktiež dozviem a naučím. Teším sa na to.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Prosím o modlitby za to, aby som to nevzdala a aby som k tomu celému štúdiu pristupovala zodpovedne. Ďakujem. 

Kristína Buchelová

Zbor: Farnosť Božieho milosrdenstva Hájik, Žilina
Škola: Gymnázium bilingválne Žilina, španielska sekcia
Služba v zbore: Vedenie mládeže, stráženie detí (keď majú rodičia modlitby za deti), animátorka birmovancov, služba v kapele 
Prečo som sa prihlásila na ŠPM?
Prihlásila som sa na ŠPM, pretože som si chcela ešte viac prehĺbiť vzťah s Bohom, učiť sa byť viac ako Ježiš. Hľadať odpovede na niektoré teologické otázky, ktoré mám. A taktiež preto, aby som získala zručnosti vedúceho, ako viesť mládež, ako viesť ľudí k Ježišovi. A ešte aj preto, že som chcela spoznať kresťanov z celého Slovenska. 
Ako sa môžeme za teba modliť?  
Môžete sa modliť za to, aby som išla viac tam, kam ma volá Boh a nie tam, kam ja chcem. Aby bolo moje srdce jednotné (vedelo by sa zamerať na jednu vec) a aby som vytrvala v spoločenstve, do ktorého ma Boh poslal. 

Miriam Doľacká

Cirkevný zbor: ECAV Vyšný Žipov
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave, odbor: Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
Služba: Vedenie dorastu, vedenie skupiniek pre dorastových vedúcich
Prečo som sa prihlásila na ŠPM? 
Jednoducho chcem vedieť viac, chcem viac poznať to, čo ponúka Pán Ježiš. Nechcem to len pre seba, ale chcela by som to podávať ďalej a ďalej a tým Mu slúžiť. ŠPM mi toto všetko ponúka. Aj osobný duchovný rast, a aj duchovnú prípravu potrebnú pre moju službu.  
Ako sa môžeme za teba modliť? 
Prosím o modlitby za mládeže, vrátane našej, ktoré momentálne nefungujú. Taktiež prosím, modlite sa za motiváciu, za zápal pre všetkých ľudí, ktorí sa rozhodli slúžiť Pánu Bohu, vrátane študentov a pracovníkov ŠPM, a tiež o ich vedenie Duchom Svätým.

Karolína Drábeková

Cirkevný zbor: ECAV Dúbravka 
Škola: Evanjelické lýceum v Bratislave
Služba: Práca so študentmi na lýceu
Prečo si sa prihlásila na ŠPM?
Túžim sa učiť viac o tom, ako viesť ako Ježiš.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Môžete sa modliť za:
1. Našu školu, nech Pán Boh zapaľuje ešte viac naše srdcia pre našich spolužiakov.
2. (Som v maturitnom ročníku) odovzdanie služby na škole (môžete žehnať mladším študentom, nech do toho idú naplno).
3. Správny výber vysokej školy.

 Adam Ďuračka

Cirkevný zbor: ECAV Nové Mesto nad Váhom
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, odbor: Tlmočníctvo a prekladateľstvo
Služba v zbore: Stredoškolská mládež v Novom Meste nad Váhom, letný evanjelizačný KECY tábor
Prečo si sa prihlásil do ŠPM?
Na ŠPM som sa prihlásil, pretože sa chcem lepšie učiť slúžiť mladým ľuďom. Verím, že počas tohto roka budem môcť spoznávať Božie srdce ešte hlbšie a takisto chcem získať veľa praktických zručností.   
Ako sa môžeme za teba modliť?
Modlite sa, prosím, aby som bol citlivý na Boží hlas a aby som sa nechával Ním používať každý jeden deň – či už v osobnom živote alebo v službe v našom zbore. Môžete sa modliť aj za našu mládež v Novom Meste nad Váhom, aby sme my, vedúci, mali múdrosť a vedeli, ako máme viesť ľudí bližšie ku Kristu.

Sabína Gallová

Cirkevný zbor: ECAV Prešov
Škola: Prešovská Univerzita v Prešove, odbor: Predškolská a elementárna pedagogika 
Služba v zbore: Mládež (dorast a stredoškolská mládež), dievčenská skupinka
Prečo si sa prihlásila do ŠPM?
Chcela by som ešte viacej spoznávať Pána Boha. Ísť hlbšie. Zamilovať sa do Božieho Slova. Porásť vo svojom charaktere. Učiť sa slúžiť ľuďom okolo seba. Aby môj život mohol byť požehnaním pre druhých. Učiť sa o Pánu Bohu a o službe od ľudí starších a skúsenejších.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Môžete sa modliť za moju rodinu za pokoj v nej a fyzickú silu pre jej členov. Za môjho dedka, aby Pán Boh uzdravoval jeho telo aj dušu. Za dievčatá zo skupinky, aby sa stále viac zamilovávali do Pána Boha. A tiež za mňa, aby som mala odvahu a bola nástrojom v Božích rukách

Dávid Greksa

Cirkevný zbor: CB Levice
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky, odbor: Elektronika
Služba v zbore: Spot stredoškolská mládež, nedeľný florbal
Prečo si sa prihlásil na ŠPM?
O ŠPM som sa dopočul od priateľov, ktorí sa cez to veľa naučili, a preto som sa rozhodol ísť aj ja, aby som sa posunul v službe a taktiež duchovne porástol.
Ako sa môžeme za teba modliť?  
Prosím za modlitby, aby mi Boh dal väčšiu radosť do služby a aby mi ukázal, ktorým ľuďom môžem slúžiť, keď teraz fungujem vo viacerých mestách súčasne (Levice cez víkend a Tisovec cez pracovný týždeň).

Matej Hajduk

Cirkevny zbor: ECAV Obišovce
Škola: Gymnázium Poštová 9, Košice
Služba: Mládež v Obišovciach, mládež v Bysteri, chlapčenská skupinka
Prečo som sa prihlásil na ŠPM?
Na ŠPM som sa prihlásil preto, aby som rástol vo vzťahu s Pánom Bohom a v poznaní Biblie. Aby som sa naučil nové veci, aby som neupadol do rutiny, ale inšpiroval sa inými pohľadmi na službu.
Ako sa môžeme za teba modliť? 
Modlite sa, prosím, za obe mládeže a skupinku, aby som sa vedel s láskou starať o ľudí tam. Aby som vedel prirodzene zdieľať moje zážitky s Pánom Bohom s ostatnými ľuďmi a aby som mal dostatok energie a nadšenia pre slúženie Pánu Bohu.

Lucia Ivanová

Cirkevný zbor: ECAV Obišovce
Škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, odbor: Hygiena potravín
Služba v zbore: Vedúca mládeže, vedúca dievčenskej skupinky
Prečo si sa prihlásila do ŠPM?
Je to skvelá príležitosť naučiť sa nové veci o Pánu Bohu, Ježišovi a Duchu Svätom. Získam nové zručnosti do služby, ale aj osobného života, taktiež nové obzory do práce s mládežou a bude to nový impulz pre môj život s Ježišom.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Za milujúce a ochotné srdce služobníka, ktoré prijíma všetkých ľudí tak, ako to robil Ježiš, za srdce, ktoré je pomalé k hnevu. Za tím a mládež, ktorú vediem, aby sme kráčali za Ježišom a nie pred Ním. Tiež sa môžete modliť za moje štúdium, aby som z neho mala radosť.
Aby som sa nebála nových vecí, do ktorých ma Pán Boh vedie a bola trpezlivá.

Michaela Kolesárová

Cirkevný zbor: ECAV Bystré
Škola: Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
Služba v zbore: Vedenie mládeže a dievčenskej skupinky
Prečo si sa prihlásila do ŠPM?
O ŠPM som začala uvažovať po odporúčaní spolupracovníkov na mládeži, ktorí ma posmeľovali k tomuto kroku. Rozhodla som sa však po tom, čo som s Pánom Bohom dohodla, že keď ma vezmú (avizovali veľký počet prihlásených), poslušne pôjdem. Verím, že z môjho štúdia na ŠPM budem profitovať ja, moja skupinka, mládež a koniec koncov aj celý zbor.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Môžete sa modliť za rast ľudí, ktorí už na mládeži sú. Bude kľúčové pripraviť ich na starostlivosť o novú generáciu. Tiež sa môžete modliť za ľudí, ktorých evanjelium ešte len osloví. Ďalším podnetom je rozhodne rozšírenie siete skupiniek. Veríme, že osobná starostlivosť vie posúvať Kristovu cirkev najefektívnejšie.

Ester Magyarová

Cirkevný zbor: ECAV v Tisovci, ale pôsobím aj v ECAV Praha
Škola: Vysoká škola ekonomická v Prahe, odbor: Podniková ekonomika a management
Služba v zbore: Tisovec: práca s dorastom, vedenie dievčenskej skupinky a 1na1; Praha: práca v mládežníckom tíme zloženom zo študentov VŠ a pracujúcich mladých ľudí
Prečo si sa prihlásila na ŠPM?
Veľa som v živote viedla, ale takmer nikdy som nebola vedená. Vyrastala som v zbore, kde som nemala veriacich rovesníkov, a preto som vždy len pôsobila na "misijnom poli." Službu mám "v krvi" aj vďaka mojej rodine, ktorá sa vždy v službe v zbore aktivizovala, ale potrebujem porásť v tom, ako to "dobre" robiť. Verím, že tomu ma ŠPM môže naučiť. 
Ako sa môžeme za teba modliť? 
Za to, aby som v prvom rade bola vytrvalá v napájaní sa na Božie Slovo a v modlitbách, ktoré viac a viac vnímam, že majú veľkú moc. A za to, aby sa Boh priznal aj k službe, ktorú v Tisovci už dlhé roky robíme. V Prahe za to, aby naše srdcia, ako mladých veriacich, Boh lámal pre ľudí naokolo, nech nerastieme len pre seba, ale aby rástli skrze nás aj ľudia, ktorí Ježišovu milosť ešte nepoznajú.

Andrea Majchráková

Cirkevný zbor: CZ ECAV Veličná
Škola: Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, odbor: Evanjelická teológia
Služba v zbore: Dorast, dievčenská skupinka, kapela, hra na organe
Prečo som sa prihlásila na ŠPM?
Túžim múdrejšie slúžiť mladým ľuďom v mojom okolí a porásť vo vzťahu s Bohom. Taktiež pretože ŠPM ponúka službu mentoringu vedenia skúseným kresťanom. Verím, že ŠPM mi dá inšpiráciu, duchovné vedenie a bude prínosom pre mňa i celý náš zbor.
Ako sa môžeme za teba modliť? 
Môžete sa modliť za znovu obnovenú mládež, dorast a skupinky v našom zbore. Túžime vidieť Ducha Svätého konať Jeho dielo vo Veličnej. Taktiež za múdre využívanie času a vytrvalosť v modlitbách.

Jakub Poloha

Cirkevný zbor: ECAV Sabinov
Škola: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Služba v zbore: besiedka v Sabinove, mládež, KECY a skupinka v Prešove
Prečo som sa prihlásil na ŠPM?
Rád by som sa učil veci o Pánu Bohu novým spôsobom, akým v súkromí sám nedokážem.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Môžete sa modliť za to, ako spravujem čas, za vytrvalosť v učení počas toho, keď máme učenie online, za rovnakú lásku ku každému v mojej skupinke a za väčšiu odvahu dávať najavo okoliu, že milujem Pána Ježiša. 

Slavomír Sabol

Cirkevný zbor: CB Bardejov
Služba v zbore: Práca v tíme vedúcich mládeže
Prečo som sa prihlásil do ŠPM?
Lebo si myslím, že sa tu môžem veľa naučiť od ľudí, ktorí sú v poznávaní Pána Boha a v službe ďalej ako ja. A verím, že to, čo sa v ŠPM naučím, môžem aj potom reálne využiť. Že to nebudú iba vedomosti, ktoré ostanú niekde na papieri.
Ako sa môžete za mňa modliť?
Môžete sa modliť za moju trpezlivosť v službe a za múdre využívanie času pri štúdiu na ŠPM.

Noemi Vařáková

Cirkevný zbor: ECAV Trnava
Škola: Masarykova Univerzita, Brno; odbor: chémia a biológia so zameraním na vzdelávanie
Služba v zbore: Služba v rámci dorastu a mládeže, hudobný team, grafika pre zborové účely 
Prečo si sa prihlásila do ŠPM?
Vnímala som silnú potrebu porásť v mojej službe v teoretickej aj praktickej oblasti. Chcem sa učiť od ľudí, ktorí majú viac skúseností ako ja a zdieľať sa s ďalšími služobníkmi z celého Slovenska. Zároveň túžim, aby vo mne rástol Pán Ježiš a ja som sa umenšovala. Tiež chcem viac do hĺbky poznať Bibliu. Teším sa, keď budem môcť tieto vedomosti a skúsenosti posunúť ďalej v našom zbore aj v ďalšej službe.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Môžete sa modliť, aby Pán Ježiš naozaj premieňal moje srdce a pripravoval ho na ďalšiu službu. Aby mi dával lásku a nadšenie pre našich dorastencov a pre celý náš zbor. Aby mi kládol na srdce konkrétnych ľudí a spôsob, akým im môžem slúžiť. Aby som aj napriek momentálnej pandemickej situácii mohla ŠPM úspešne dokončiť. Ďakujem! 

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image