Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom TCK OZ je valné zhromaždenie. Reprezentuje celú členskú základňu občianskeho združenia. Je zvolávané riaditeľom zduženia minimálne raz za rok alebo podľa potreby. Pravidelne sa koná vždy v rámci konferencie pracovníkov s mládežou (KPM).

Valné zhromaždenie takisto okrem volenia a odvolávania riaditeľa združenia, hospodára a členov revíznej komisie rozhoduje aj o zmene stanov združenia a o prijatí nových členov združenia na základe ich písomnej žiadosti.

Členskú prihlášku s podmienkami členstva si môžete stiahnuť nižšie.