Správna rada

Správna rada je po Zhromaždení členov najvyšším orgánom združenia a riadi jeho činnosť. Pre udržanie akcieschopnosti, funkcie spojené s operatívnym chodom organizácie preberá výkonný výbor – Xtím. Správna rada pozostáva najmä zo zástupcov jednotlivých denominácií a misijných združení, ako aj z členov výkonného výboru TCK. Členmi sú:

Eva MyjavcováEva Myjavcová – tajomníčka pre mládež v Cirkvi bratskej od roku 2008. Počas jej pôsobenia boli založené dve občianske združenia: Stopy a Únia detí a mládeže CB. Okrem iného je koordinátorkou aktivít pre vzdelávanie pracovníkov s mládežou. O tom, že je vytrvalá a má srdce pre mladú generáciu, svedčí ovocie práce, ktoré za ňou zostáva. Spolu so svojou rodinou (manželom Milošom, deťmi Luciou, Alicou, Ivicou a Milošom) je aktívne zapojená v žilinskom zbore Cirkvi bratskej.

Jozef ŠimekJozef Šimek – Tajomník Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM) a dlhoročný pracovník s mládežou. Jozef sa stal členom správnej rady v roku 2013, keď tento post prevzal po Janovi Vecanovi dlhoročnom pracovníkovi v SEMe. Absolvoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave, a rigorózne doktorandské štúdium v Ružomberku v oblasti sociálnej práce. Býva v Dolnom Kubíne, kde sa aktívne zapája do zborovej práce. Spolu s manželkou Olinkou vychovávajú 3 krásne deti (Matúša, Janku a Mareka). Medzi jeho koníčky patrí lyžovanie a hra na gitaru.

Benjamín UhrínBenjamín Uhrín – kazateľ zboru Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Členom Správnej rady TCK sa stal v roku 2011, keď vystriedal svojho strýka Dušana Uhrína. Študoval evanjelikálnu teológiu v Banskej Bystrici, absolvoval študijné pobyty vo Wheaton, v Cambridge, na IBTS v Prahe. V roku 2009 získal titul doktor teológie na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe. Je členom vedúceho tímu odboru mládeže BJB, členom European Leadership Forum a slovenských baptistov zastupuje aj v správnej rade IVTS v Prahe a v komisii Európskej baptistickej federácie pre deti a mládež. S manželkou Henrietou majú tri deti: Taru, Tea a Zoe.

Vlado ŽákVlado Žák – Apoštolská cirkev – pracovník s mládežou v Bratislave a lídrom národnej mládežníckej služby Generácia Y. Je pastorom eXit mládeže. Tento moderný nástroj používa na šírenie Božieho slova. Je príkladom toho, ako môže mladý kresťan aj v dnešnej dobe žiť relevantné kresťanstvo. Vyštudoval teológiu a kultúrnu antropológiu na Vanguard College v Kanade. Jeho manželka, Martinka Žák, je nielen ozdobou, ale aj oporou a pomocníčkou v ich spoločnej službe. Vlado sa stal členom správnej rady v roku 2011, úlohu prevzal po Mirovi Tóthovi.

Peter HruboPeter Hrubo – člen správnej rady TCK bez hlasovacieho práva) v súčasnosti vedie tím pracovníkov a misionárov TC Kompas OZ. Absolvoval Žilinskú univerzitu, odbor Strojárska technológia – NC stroje. Po páde komunizmu pracoval ako obchodný zástupca v LR Crystal a.s. a ako vedúci oddelenia dovozov v Metsä Tissues Slovakia a.s. V roku 1995 nasledoval Božie povolanie a pripojil sa k práci IFES na Slovensku (VBH OZ), kde pracoval osem rokov. Po absolvovaní stáže na Inštitúte súčasného kresťanstva v Londýne (od roku 2003) pracuje pre TC Kompas OZ a je členom správnej rady Josiah Venture NFPO. Peter rád trávi čas so svojou rodinou, hrá na gitaru, jazdí na motocykli, číta dobré knihy a hrá ľadový hokej. Spolu so svojou manželkou a dvoma deťmi žijú v Žiline.