Adoptuj študenta ŠPM

Zo skúsenosti vieme, že ŠPM nielenže povzbudzuje študenta k osobnému rastu, ale predovšetkým poskytuje potrebný tréning v práci s mládežou a vystrojuje ho do služby v miestnom zbore. V každom našom študentovi vidíme veľký potenciál a veľmi sa tešíme, že môžeme zažívať ich rast a zapálené srdcia pre Božie kráľovstvo.

Toto štúdium by však nebolo možné bez ochotných darcov a modlitebníkov. Celkové náklady na jedného študenta tvoria cca 590 eur ročne. Každý študent, poprípade jeho zbor, si hradí z tejto čiastky 190 eur. Na pokrytie zvyšných nákladov hľadáme aspoň 8 darcov na 1 študenta, ktorí ho podporia ľubovoľnou čiastkou. Počas celého roka budú študenti stáť pred mnohými výzvami vo svojom štúdiu a práve tieto udalosti budú predmetom modlitebných podnetov.

Veríme, že obe tieto potreby - finančné a modlitebné, môžu byť naplnené prostredníctvom projektu “Adoptuj si študenta.” Chceli by ste sa zapojiť do tohto projektu?

Vaša finančná podpora by bola použitá na potrebnú literatúru pre študenta, tlač štúdijných materiálov, ubytovanie a stravu počas celého školského roka vrátane misijno-pracovnej cesty v zahraničí a tréningového víkendu tímov.

Pravidelne pred každým vyučujúcim víkendom Vám zašleme aktuálne modlitebné podnety, študentov mentor Vás počas štúdia 2 krát informuje o jeho raste a na konci školského roka Vám zašleme výstup z jeho záverečnej práce.


KOHO SI MÔŽETE “ADOPTOVAŤ”?
V školskom roku 2017/18 máme tú česť slúžiť 13 študentom z 12 rôznych cirkevných zborov z celého Slovenska. Chlapcov je 7. Dievčat 6. Najviac študentov je z ECAV (7), 3 študentov máme z Cirkvi Bratskej, 2 študenti sú z Bratskej jednoty baptistov a jeden študent je z Reformovanej cirkvi. Väčšina z nich študuje na vysokej škole, avšak nájdu sa aj 4 stredoškoláci. Tešíme sa, čo má Pán Boh pre nás pripravené v tomto ročníku ŠPM.

Samuel Ďuračka | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Nové Mesto nad Váhom
Škola: Vysoké učení technické v Brne, Fakulta strojního inženýrství, odbor: Základy strojního inženýrství
Služba v zbore: stredoškolská mládež v Novom Meste nad Váhom, vysokoškolská skupinka v Brne
Prečo si sa prihlásil do ŠPM?
O Škole pre pracovníkov s mládežou som veľa počul a už dávnejšie som rozmýšľal nad tým, že sa do nej prihlásim. Verím, že štúdium ŠPM mi pomôže, či už v mojej službe, ale aj v osobnom duchovnom raste.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Modlite sa, aby sme ako vedúci mládeže v NM vedeli správne viesť mladých. Modlite sa, aby aj skupinka v Brne oslovila čo najviac ľudí a vďaka nej mohli spoznať Boha alebo sa k nemu dostať bližšie.

Diana Chvojková Diana Chvojková | Adoptuj
Cirkevný zbor: Cirkev bratská Levice
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor: Učiteľstvo slovenského a anglického jazyka a literatúry
Služba v zbore: KECY, Fusion, dorast, Precious (dievčenské večery), skupinka
Prečo si sa prihlásila na ŠPM?
Rada by som sa učila to, ako slúžil Pán Ježiš, ako Ho lepšie nasledovať, slúžiť Mu a privádzať k Nemu ďalších služobníkov. Aby som ich mohla viesť v ich raste a aby oni mohli vychovávať ďalších učeníkov.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Modlite sa za náš dorast, aby sme sa neocitli v bubline, kde je nám spolu dobre, ale aby sme boli otvorení pre nových ľudí a prijímali ich medzi seba.

Michal Kažik | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Bardejov
Škola: Gymnázium Leonarda Stöckela
Služba v zbore: práca s mládežou, detská besiedka, chlapčenská skupinka, letné tábory
Prečo si sa prihlásil na ŠPM?
Chcem viac poznávať Pána Ježiša a Jeho život. Viac myslieť ako On. Naučiť sa viac bojovať za ľudí a celkovo sa zlepšovať vo vzťahu s Ním.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Prosím, modlite sa za to, aby som mal väčšiu radosť z toho, že môžem slúžiť, za moju skupinku, ktorú vediem a za náš mládežnícky tím, aby sme neboli leniví.

Miroslav Kolenkáš | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Poltár
Škola: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Služba v zbore: skupinka Vysokoškolského Biblického Hnutia v Martine
Prečo si sa prihlásil na ŠPM?
Kvôli prehĺbeniu vedomostí o Bohu, keďže ľudia na skupinke radi idú do hĺbky v štúdiu biblických textov.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Modlite sa, aby som bol schopný a pripravený správne a jasne podať evanjelium v každý čas, aby som vedel správne podať výklad textu na téme, a aby mi Duch Svätý pomáhal v boji s pokušením a hriechom.

Ivana Máthéová | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Nemcovce
Škola: Evanjelické kolegiálne gymnázium
Služba v zbore: vedenie dorastu
Prečo si sa prihlásila na ŠPM?
Uvedomujem si, že ako vedúci dorastu je dôležité nielen dávať, ale aj prijímať. ŠPM som videla ako príležitosť učiť sa a približovať viac k Bohu aj prostredníctvom múdrejších a skúsenejších kresťanov.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Budem si vážiť, ak sa budete modliť za našich dorasťákov, ale hlavne nás, ktorí ich vedieme. Aby sme si uvedomovali, čo je naším poslaním a stávali sa viac kristocentrickými.

Linda Minaričová | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Prešov
Škola: Prešovská univerzita v Prešove, odbor: Dentálna hygiena
Služba v zbore: staršia (vysokoškolská) mládež, dievčenská skupinka
Prečo si sa prihlásila na ŠPM?
Chcela by som osobne porásť v Pánovi Ježišovi a učiť sa veci, cez ktoré bude môcť Pán Boh konať, či už na mládeži, skupinke alebo hocikde v mojom živote.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Môžete sa modliť za náš tím staršej mládeže, aby sme vedeli, ako ďalej viesť mládež a aj celkovo za mládež, za ľudí, aby práve tam mohli zažívať spoločenstvo s Pánom Bohom. Tiež sa môžete modliť za moju školu, keďže budem písať bakalárku a v lete štátnicovať.

Patrik Oberuč | Adoptuj
Cirkevný zbor: BJB Liptovský Mikuláš
Škola: Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
Služba v zbore: technický tím, zborová chválová skupina (basgitara), organizácia mládežníckych stretnutí
Prečo si sa prihlásil na ŠPM?
Na ŠPM som sa prihlásil preto, lebo ma Boh k tomu viedol a preto, že chcem viac spoznať Ježiša cez Písmo a učiť sa od Neho ako On konal, chcem v Ňom osobne porásť. Túžim byť lepším a odvážnejším služobníkom v mojom osobnom živote medzi ľuďmi zo sveta, chcem vedieť, ako lepšie robiť mládeže, chcem sa naučiť, ako viesť ľudí k Bohu a systematicky sa o nich starať, túžim spoznávať Bibliu, aby som mohol mať múdrosť,  ktorú môžem využiť na Božiu slávu. A ja verím, že Boh mi bude môcť splniť všetky tieto túžby počas ŠPM.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Prosím, modlite sa za našu mládež, aby k nám mohli chodiť ľudia, ktorí budú chcieť odovzdať svoj život Kristovi. Modlite sa tiež, aby sme sa o nich vedeli postarať tak, aby mohli rásť v Ježišovi. Modlite sa, prosím, aby som rástol v múdrosti, a aby ma Boh posielal do vecí, ktoré môžu byť pre mňa nepríjemné, ale budú na úžitok. Modlite sa, aby som vedel, ako osobne viesť ľudí k Bohu.

Dana Okoličányová | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV BA Staré mesto
Škola: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Vyššie odborné štúdium, odbor: Textilný a odevný dizajn
Služba v zbore: mladší dorast, dievčenská skupinka
Prečo si sa prihlásila na ŠPM?
Do ŠPM som sa prihlásila, pretože by som rada porástla vo svojom vzťahu s Kristom a naučila sa viesť dorast ešte lepšie a múdrejšie ako doteraz. Verím, že práve ŠPM mi v tom pomôže a inšpiruje ma.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Prosím, modlite sa za väčšiu zodpovednosť v oblasti spravovania môjho času.

Miroslava Pavlusová | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Zlaté
Škola: Technická univerzita v Košiciach, odbor: Hospodárska informatika
Služba v zbore: vedenie dorastu
Prečo si sa prihlásila na ŠPM?
Keď som prvýkrát počula o ŠPM, veľmi sa mi to zapáčilo. Prešlo zopár rokov a ja som rada, že už môžem byť toho súčasťou. Je to skvelá príležitosť ako získať cenné skúsenosti, ktoré môžem využiť v službe v našom zbore, ale i mimo neho. Taktiež sa teším z toho, že sa môžem učiť od skúsenejších.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Môžete sa modliť za moju vytrvalosť v službe, a aby som mohla byť dobrým vzorom pre mladších.

Timotej Slávik | Adoptuj
Cirkevný zbor: Reformovaná cirkev Byster
Škola: Evanjelické Gymnázium Jána Amosa Komenského, Košice
Služba v zbore: stredoškolská mládež, KECY
Prečo si sa prihlásil na ŠPM?
Túžim robiť službu, ktorú mám na starosti, efektívnejšie a múdrejšie ako doteraz a verím, že mi v tom ŠPM bude vedieť pomôcť a inšpirovať ma. Verím, že vedomosti aj praktické zručnosti, ktoré sa na ŠPM naučím, budem vedieť použiť prakticky aj v službe, a tak slúžiť Pánu Bohu.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Modlite sa, prosím, za našu mládež v Bysteri, aby sme boli poslušní Pánu Bohu, aby sme sa nebáli robiť odvážne kroky. Modlite sa, prosím, aby Pán Boh povolával ďalších ľudí do služby, aby mohla mládež naďalej pokračovať.

Jakub Šajben | Adoptuj
Cirkevný zbor: CB Levice
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, odbor: Učiteľstvo ANJ a INF
Služba v zbore: detský spevokol Studnička, KECY tábory, Fusion (rozbiehajúci sa), VBH
Prečo si sa prihlásil na ŠPM?
Myslím si, že byť súčasťou Školy pre pracovníkov s mládežou je dobrá príležitosť, kde môžem efektívne študovať Bibliu, učiť sa slúžiť ako slúžil Ježiš, a potom tieto skúsenosti/znalosti uplatniť v živote a v službe
v mojom zbore. Vždy bolo mojou túžbou a radosťou niesť evanjelium a byť svetlom ľuďom najmä v stredoškolskej vekovej kategórii, na ktorú je zameraná aj ŠPM. K tomu cítim povolanie. A taktiež sa teším, že môžem spoznať ľudí/súrodencov, ktorí majú rovnakú túžbu slúžiť nášmu Pánovi, stráviť s nimi čas a učiť sa aj od nich.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Modlite sa, prosím, aby Pán požehnal tento čas a aby mi ukázal, ktorým ľuďom môžem slúžiť a osobne ich viesť za Ježišom.

Michaela Šramová | Adoptuj
Cirkevný zbor: BJB Ružomberok
Škola: Univerzita Mateja Bela, odbor: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Služba v zbore: malá besiedka a mládežnícka služba
Prečo si sa prihlásila na ŠPM?
Chcela by som podrásť v poznaní Pána a tiež by som chcela, aby menil môj charakter na taký, ako sa Jemu páči. Tiež chcem, aby mi dal Jeho oči na to, aby som veci videla z Jeho perspektívy. Túžim sa učiť, ako slúžiť ľuďom tak, aby to prinášalo veľa dobrého ovocia na oslavu Pána.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Prosím, môžete sa modliť za moje srdce a myseľ, aby aj táto služba bola na oslavu Pána. Môžete sa modliť taktiež za srdcia mladých ľudí, aby oni mohli spoznať Pána, žiť s Ním a hovoriť o Ňom aj druhým, aby poznali, aký je dobrý!

Tomáš Večerík | Adoptuj
Cirkevný zbor: CB Žilina
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Služba v zbore: besiedka, vysokoškolská mládež
Prečo si sa prihlásil na ŠPM?
Je to možnosť ako porásť a veľa ľudí túto možnosť nemôže využiť, lebo nemajú čas a ja ho mám, tak ho môžem aj takto užitočne využiť.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Tento rok začíname ako nový tím viesť vysokoškolskú mládež, a preto by som chcel prosiť o modlitby za múdrosť, ako robiť túto službu tak, aby niesla ovocie.AKO SI MÔŽETE “ADOPTOVAŤ” ŠTUDENTA?
Podporiť študenta môžete poukázaním finančného daru na účet TCK OZ číslo: 2000150040/8330
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040 s Variabilným symbolom uvedeným vedľa jeho mena. Do poznámky je vhodné uviesť meno darcu. V prípade, že uvediete VS 1500, vedenie ŠPM rozhodne, ktorého študenta Vašou čiastkou podporí.

Zoznam variabilných symbolov študentov:

Samuel Ďuračka (VS: 1501)
Diana Chvojková (VS: 1502)
Michal Kažik (VS: 1503)
Miroslav Kolenkáš (VS: 1504)
Ivana Máthéová (VS: 1505)
Linda Minaričová (VS: 1506)
Patrik Oberuč (VS: 1507)

Dana Okoličányová (VS: 1508)
Miroslava Pavlusová (VS: 1509)
Timotej Slávik (VS: 1510)
Jakub Šajben (VS: 1511)
Michaela Šramová (VS: 1512)
Tomáš Večerík (VS: 1513)