Adoptuj študenta ŠPM

Zo skúsenosti vieme, že ŠPM nielenže povzbudzuje študenta k osobnému rastu, ale predovšetkým poskytuje potrebný tréning v práci s mládežou a vystrojuje ho do služby v miestnom zbore. V každom našom študentovi vidíme veľký potenciál a veľmi sa tešíme, že môžeme zažívať ich rast a zapálené srdcia pre Božie kráľovstvo.

Toto štúdium by však nebolo možné bez ochotných darcov a modlitebníkov. Celkové náklady na jedného študenta tvoria cca 700 eur ročne. Každý študent, poprípade jeho zbor, si hradí z tejto čiastky 200 eur. Na pokrytie zvyšných nákladov hľadáme aspoň 10 darcov na 1 študenta, ktorí ho podporia ľubovoľnou čiastkou. Počas celého roka budú študenti stáť pred mnohými výzvami vo svojom štúdiu a práve tieto udalosti budú predmetom modlitebných podnetov.

Veríme, že obe tieto potreby - finančné a modlitebné, môžu byť naplnené prostredníctvom projektu “Adoptuj si študenta.” Chceli by ste sa zapojiť do tohto projektu?

Vaša finančná podpora by bola použitá na potrebnú literatúru pre študenta, tlač štúdijných materiálov, ubytovanie a stravu počas celého školského roka vrátane pracovnej cesty a tréningového víkendu tímov.

V prípade, že by ste študenta radi podporili modlitebne, napíšte nám prosím na spm@tckompas.sk Pravidelne pred každým vyučujúcim víkendom Vám zašleme aktuálne modlitebné podnety a študentov mentor Vás počas štúdia 2 krát informuje o jeho raste.

KOHO SI MÔŽETE “ADOPTOVAŤ”?
V školskom roku 2018/19 máme tú česť slúžiť 21 študentom z 15 rôznych cirkevných zborov z celého Slovenska. Chlapcov je 9. Dievčat 12. Najviac študentov je z ECAV (14), 2 študentov máme z Cirkvi Bratskej, 2 študenti sú z Bratskej jednoty baptistov, 2 z Apoštolskej cirkvi a jeden študent je z Reformovanej cirkvi. Väčšina z nich študuje na vysokej škole, avšak nájdu sa aj stredoškoláci, či pracujúci. Tešíme sa, čo má Pán Boh pre nás pripravené v tomto ročníku ŠPM.


Adam Baštrnák Adam Baštrnák | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Žilina
Škola: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline
Služba v zbore: Príprava dorastov a technika
Prečo si sa prihlásil do ŠPM? Na ŠPM som sa prihlásil, lebo sa chcem viac dozvedieť o Ježišovi a Jeho službe. O Biblii a ako ju aplikovať do bežného života. A naučiť sa lepšie viesť ľudí, aby Ho spoznali.
Ako sa môžeme za teba modliť? Môžete sa modliť, aby som mal prirodzenú a čistú lásku k ľuďom, a aby som sa naučil zodpovednosti.

Jozef Budaj | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Legionárska
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Učiteľstvo anglického jazyka a dejepisu
Služba v zbore: Vysokoškolská mládež, skupinka, tábory
Prečo si sa prihlásil do ŠPM? Túžil som posunúť vzťah s Bohom na novú úroveň a tiež som dostal viac výziev k tomu, aby som sa prihlásil. A veru, neľutujem.
Ako sa môžeme za teba modliť? Hlavne asi za môj time management, aby som vedel správne prerozdelovať čas službe a povinnostiam, aby som dokázal inšpirovať ostatných svojím životom ku viere.

Miriam Čierna | Adoptuj
Cirkevný zbor: BJB Miloslavov
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Pedagogika
Služba v zbore: Chválospevová skupinka, Fusion v BJB Viera
Prečo si sa prihlásila do ŠPM? Cítim, že by som mala robiť ŠPM, aby som sa posunula ďalej v mojom vzťahu s Bohom. Taktiež mi pomáha, keď mám deadline a študujem Bibliu s niekým, lebo ma to “núti” sa tomu venovať, a to je pre mňa dôležité. A taktiež by som sa chcela dozvedieť nové veci, ktoré by mi mohli pomôcť pri práci s mládežou.
Ako sa môžeme za teba modliť? Aby som bola viac zapálená pre službu, ktorú robím a aby som sa naučila ako milovať ľudí tak, ako Pán Ježiš. Tiež aby som vedela prežívať ,,pravú radosť” z toho, čo pre mňa Pán Ježiš urobil, každý deň. A aby som so všetkým išla najprv za Ním a dôverovala Mu.

Dorota Drábeková | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Bratislava - Staré mesto
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave, odbor: Medzinárodné vzťahy
Služba v zbore: Skupinky s dievčatami a dorast, ktorý sa volá ELZONE, na Evanjelickom lýceu v Bratislave
Prečo si sa prihlásila do ŠPM? Lebo som o ŠPM veľa dobrého počula od kamošov, ktorí ŠPM už absolvovali. Vďaka nim môžem vidieť, koľko ovocia a požehnania ŠPM môže prinášať, pretože práve tam vznikol nápad začať robiť ELZONE, čo môže byť aktuálne miesto, kde slúžim. Zároveň som šla na ŠPM, lebo som chcela spoznať mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí slúžia rovnako ako ja.
Ako sa môžeme za teba modliť? Hlavne za správne a múdre manažovanie svojho času, neustálu inšpiráciu pre spravovanie instagramu @elzone.elvik a za novú generáciu služobníkov v ELZONE.

Katarína Hegedušová | Adoptuj
Cirkevný zbor: Reformovaná cirkev Košice - Barca
Škola: Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského v Košiciach
Služba v zbore: Stredoškolská mládež
Prečo si sa prihlásila do ŠPM? Na ŠPM som sa prihlásila preto, lebo túžim viac spoznať nášho Pána, porásť vo viere a ísť cestou, ktorou ma On volá. Zároveň získať znalosti, ktoré mi pomôžu v mojej službe na mládeži v Bysteri.
Ako sa môžeme za teba modliť? Modlite sa prosím za moju odvahu, aby som sa nebála činiť Božiu vôľu. A taktiež Vás prosím, modlite sa aj za našu mládež v Bysteri, aby rástla aj počtom, ale hlavne duchovným smerom.

Noema Henželová | Adoptuj
Cirkevný zbor: Cirkev bratská Levice
Škola: Stredná odborná škola pedagogická v Leviciach
Služba v zbore: KECY, Fusion, Delet, Studnička (detský spevokol), dorastenecká kapela
Prečo si sa prihlásila do ŠPM? Pretože túžim rásť vo viere, spoznávať Krista viac a učiť sa o tom, ako On slúžil druhým ľuďom, aby som aj ja vedela správne viesť druhých ľudí.
Ako sa môžeme za teba modliť? Prosím, modlite sa, aby som vedela správne a efektívne využívať čas. Začínam dievčenskú skupinku, tak za vedenie. Tento rok maturujem, tak prosím o modlitby za múdrosť.

Šimon Kolesár | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Hanušovce nad Topľou, ale aktuálne slúžim v ECAV Bratislava - Petržalka
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Učiteľstvo filozofie a histórie
Služba v zbore: Člen tímu mládeže, detská besiedka
Prečo si sa prihlásil do ŠPM? Na ŠPM som sa prihlásil, pretože chcem lepšie poznať Božie Slovo a učiť sa, čo chcel Pán Boh povedať tým, čo sa v nej píše. V 5. kapitole, v 19. verši Evanjelia podľa Matúša sa píše, že ktokoľvek by zrušil jedno z Božích prikázaní a učil by tak, bude označený za najmenšieho v Božom kráľovstve. Tomu sa chcem “vyhnúť”. :D Ale verím, že počas roku na ŠPM získam nielen vedomosti, ale taktiež aj skúsenosti a rady pre duchovný rast a ako byť človekom, ktorý bude schopný bez vyčkávania a strachu “chodiť a činiť podobne”.
Ako sa môžeme za teba modliť? Môžete sa modliť za našu mládež v Petržalke, aby sme aj my sami rástli a Pán Boh požehnával naše stretnutia a životy a aby sme boli ochotní a schopní ľudí nielen pozývať, ale aj prijímať. Taktiež sa modlite aj za skupinku, ktorú rozbiehame s kamarátom pre chlapcov - dorastencov.

Anna Kušnírová | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Prešov
Škola: Prešovská univerzita v Prešove, odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Služba v zbore: Heart to Heart dievčenské večery, skupinka
Prečo si sa prihlásila do ŠPM? Už dlho som vnímala, že ma Pán Boh volá do niečoho takého. Veľmi rada slúžim v našom zbore, aj s dievčatami, ktoré chodia na naše dievčenské večery a preto by som chcela porásť v tom, ako to môžem robiť ešte lepšie a prioritne, ešte viac spoznať Pána Ježiša cez službu, ktorú robím.
Ako sa môžeme za teba modliť? Budem rada, ak sa budete modliť za službu v zbore ﹣ ako byť svetlom naokolo, aj pomimo neho aj za to, aby som bola ešte viacej citlivejšia na Ducha a na Jeho volanie do situácií, kde si ma chce použiť.

Peter Benjamín Linkesch | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Košice
Práca: Pracujem ako fotograf a grafik (polygrafia)
Služba v zbore: Mládež ,,Reštart”
Prečo si sa prihlásil do ŠPM? Mám hlad po hlbšom poznaní Boha, chcem sa učiť o tom, čo robil Ježiš, kam chodil, čo rozprával a čo učil. Viem, že potrebujem viac počúvať Boha a túžim odvážne kráčať, kam zavolá.
Ako sa môžeme za teba modliť? Môžete sa modliť, aby som počul Ducha Svätého. Začínam novú skupinku, tak sa môžete modliť za ľudí, ktorí by chceli kráčať za Bohom tak ako ja. Modlite sa, prosím, aj za odvahu a múdrosť odpovedať im na rôzne otázky, ktoré môžu mať. Čo sa týka našej služby Reštart, hľadáme ľudí, ktorí by chceli slúžiť, keďže nás nie je dosť. Našou túžbou je, aby sa mládežníci cítili byť súčasťou spoločenstva. Pracujeme na tom a modlíme sa za Božie vedenie.

Adrián Marušák | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Žilina
Škola: Gymnázium Veľká okružná v Žiline
Služba v zbore: Vediem KECY, chválový tím a skupinku
Prečo si sa prihlásil do ŠPM? Na ŠPM som sa prihlásil z viacerých dôvodov ﹣ jednoznačne verím, že je to miesto, kde môžem porásť vo vzťahu s Ježišom a vďaka tomu aj lepšie vedieť slúžiť ľuďom okolo mňa. Ďalej sa chcem tak viac zacieliť na niektoré oblasti služby, do ktorých chcem potom ísť naplno ﹣ akoby nebyť všade trocha.
Ako sa môžeme za teba modliť? Budem vďačný, ak sa budete modliť, aby som pri službe nezabúdal na to, že slúžim ako milovaný syn a nie ako otrok, a že hlavne slúžim s Kristom a nie len Kristovi. Vďaka! smile

Dalibor Mattoš | Adoptuj
Cirkevný zbor: Apoštolská cirkev Rožňava
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor: Všeobecné lekárstvo
Služba v zbore: Slúžim na KECY kempe a na mládeži
Prečo si sa prihlásil do ŠPM? Na ŠPM som sa prihlásil, pretože som počul, ako veľmi ma to môže posunúť a zefektívniť moju službu mladým ľuďom v mojom meste.
Ako sa môžeme za teba modliť? Budem veľmi rád, ak sa budete modliť za moju školu a za to, aby som popri tom stíhal všetky ostatné povinnosti, ktoré mám v službe.

Miriam Mattošová | Adoptuj
Cirkevný zbor: Apoštolská cirkev Rožňava
Škola: Stredná zdravotnícka škola v Rožňave
Služba v zbore: KECY, dorastenecké a detské tábory, práca s deťmi v nedeľnej škole (besiedka)
Prečo si sa prihlásila do ŠPM? Prišla som sa na ŠPM, pretože chcem byť vo svojej službe dobrá.
Ako sa môžeme za teba modliť? Aby som mala vášeň pre službu a aby sa moje kroky k dobrej službe vždy posúvali a upierali na Pána Boha.

Ráchel Orvošová | Adoptuj
Cirkevný zbor: BJB Bánska Bystrica
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Učiteľstvo akademických predmetov
Služba v zbore: Som v tíme mladých ľudí, ktorí sa presťahovali do Revúcej za účelom založenia nového zboru.
Prečo si sa prihlásila do ŠPM? Pretože verím, že v najbližších rokoch budem tráviť čas s čerstvými kresťanmi a chcem byť pripravená, aby som bola efektívnou pomocou na ich novej ceste.
Ako sa môžeme za teba modliť? Môžete sa modliť, aby ma Boh napĺňal sebou samým a aby bolo pre mňa budovanie Božieho kráľovstva na prvom mieste a aby som dokázala rozoznávať, čo je mojou úlohou.

Ľubica Plachtinská | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Liptovský Hrádok
Práca: Učiteľka
Služba v zbore: Slúžim od svojich tínedžerských rokov, pretože verím, že evanjelium dáva nádej a zmenu. Venujem sa dievčenským skupinkám a práci s mladými a deťmi vo svojom zbore, alebo aj v zahraničí.
Prečo si sa prihlásila do ŠPM? Na ŠPM som sa prihlásila preto, lebo vnímam svoje dary a povolanie. Chcem sa učiť slúžiť efektívnejšie a oddanejšie.
Ako sa môžeme za teba modliť? Prosím, modlite sa za pokorné a poslušné srdce. Nech viem rozoznávať Božie vedenie a vedieť dobre spravovať svoje dary.

Lýdia Plevová | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Žilina
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Služba v zbore: Skupinka, besiedka, Girls Only (dievčenské stretnutia)
Prečo si sa prihlásila do ŠPM? Chcela by som sa naučiť viac žiť a slúžiť ako Pán Ježiš.
Ako sa môžeme za teba modliť? Prosím modlite sa za to, aby som bola poslušná a vnímavá na všetky výzvy, ktoré počas roka prídu, aby som sa nebála im čeliť, ale nechala sa premieňať Pánom Bohom.

Nikoleta Sabolová | Adoptuj
Cirkevný zbor: Cirkev bratská Bardejov
Škola: Prešovská univerzita v Prešove, odbor: Manažment ľudských zdrojov
Služba v zbore: Dorast (7. ročník a vyššie)
Prečo si sa prihlásila do ŠPM? O ŠPM som uvažovala už dlhú dobu, pretože som vedela, že je to dobrý projekt na to, aby človek porástol vo vedomostiach o Bohu a Biblii, ale aj vo vzťahu s Ním. Preto som sa tento rok konečne prihlásila a som odhodlaná naučiť sa čo najviac o Bohu, o Jeho Slove a o tom, ako žiť tak, ako žil Kristus tu na zemi, a ako sa to Otcovi páči. To, čo sa naučím, chcem s Jeho pomocou posúvať ďalej ľuďom, ktorým slúžim a s ktorými slúžim, aby sa Božie kráľovstvo rozširovalo.
Ako sa môžeme za teba modliť? Modlite sa, prosím, za to, aby som bola správne motivovaná počas štúdia v ŠPM a tiež, aby som zvládala plniť všetky svoje povinnosti spojené s ŠPM s nasadením a nadšením, keďže mám pred sebou ťažký rok (končím vysokoškolské štúdium). Ďalej by som prosila o modlitby za náš Dorast, ktorý sme začali robiť len tento rok a sme v tom noví ako vedúci, tak aj decká. Potrebujeme veľa Božieho vedenia, ako im hovoriť o úžasnej správe a veľa pokory na to, aby sme si uvedomovali potrebu Božieho vedenia.

Tomáš Socha | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Hanušovce nad Topľou
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, odbor: Pozemné stavby a architektúra
Služba v zbore: Mládež, mužské spoločenstvo
Prečo si sa prihlásil do ŠPM? Poznať viac Otca a Jeho charakter. Spoznať super Božích ľudí. Byť inšpirovaný v službe. Učiť sa byť verný Otcovi a službe, do ktorej ma povolal. Učiť sa povzbudzovať a uvoľňovať ďalších ľudí do služby pre Krista. smile
Ako sa môžeme za teba modliť? Modlite sa, prosím, za naše mesto Hanušovce n/T. Za zbor, aby naďalej rástol a aby v ňom ľudia nachádzali lásku a nádej, keď prídu na dorast, mládež, besiedku, do kostola atď. Aby sme dokázali naďalej vychovávať nových a nových učeníkov.

Natália Štofanová | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Hanušovce nad Topľou
Škola: Prešovská univerzita v Prešove, odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Služba v zbore: Spolu s dievčatami vediem Dievčenský PARADISE (čo je miesto pre dievčatá z mesta, ale aj okolia), taktiež som súčasťou mládežníckeho tímu.
Prečo si sa prihlásila do ŠPM? Tento rok je pre mňa plný nových vecí, a keďže som už dlhšie rozmýšľala nad štúdiom v ŠPM, verím, že tento rok je to skvelý čas. Na ŠPM sa teším ako inšpiráciu pre môj vzťah s Ježišom, ale aj pre moju službu, kde potrebujem veľa prijímať, aby som mohla dávať. Veľmi sa teším na každé jedno stretnutie, čo ma naučí, čím ma inšpiruje, čo si z neho vezmem.
Ako sa môžeme za teba modliť? Určite za školu, kde som prváčka (nováčik) a potrebujem sa tam naučiť fungovať. Taktiež obrovským podnetom je, aby som sa naučila organizovať svoj čas, lebo v tomto si neviem presne určiť hranice, čo, kedy a ako robiť. A posledným a tým najdôležitejším podnetom je, aby som viac túžila tráviť čas s Bohom, viac času na kolenách pri Zdroji všetkých zdrojov.

Šimon Valovič | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Nové Mesto nad Váhom
Škola: Stredná priemyselná škola v Novom meste nad Váhom
Služba v zbore: Som v dorastovom tíme a pomáham mládeži
Prečo si sa prihlásil do ŠPM? Videl som, že to je Božia vôľa a chcem sa naučiť novým zručnostiam a vedomostiam, ktoré budem môcť aplikovať v doraste a celkovo v službe a v živote. Takisto chcem viac a viac poznávať Pána Ježiša a ísť ďalej vo vzťahu s ním.
Ako sa môžeme za teba modliť? Modlite sa, aby na dorasty mohli chodiť noví a noví ľudia, ktorí budú túžiť počúvať Božie slovo, meniť svoje životy. Aby sme boli v dorastovom tíme jednotní a fungovali ako Božie telo. Taktiež za to, aby som viac hovoril o Bohu svojmu okoliu v škole.

Štefánia Vravcová | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Bystré
Škola: Evanjelické kolegiálne gymnáziu v Prešove
Služba v zbore: Dorast, dievčenská skupinka, letné tábory, detsko-mládežnícky spevokol Mravčekovia, modlitebný tím na škole
Prečo si sa prihlásila do ŠPM? Pretože túžim po tom, aby sa môj vzťah s Kristom posunul na iný level, aby On mohol viac konať cez môj život. Aby som sa ja ešte viac umenšila a On viac rástol. Aby som sa naučila, čo znamená žiť ako On a ako tieto pravdy aplikovať v bežnom živote. ŠPM som videla ako skvelú príležitosť učiť sa o Ňom viac skrze vyučovanie, mentorov a mojich spolužiakov.
Ako sa môžeme za teba modliť? Budem sa veľmi tešiť, ak sa budete modliť za náš dorast a mládež v zbore a skupinku, ktorú vediem. Aby táto služba prinášala mnoho ovocia. Modlite sa, prosím, za väčšiu múdrosť v spravovaní môjho času. Tiež sa môžete modliť za moju školu, keďže budem tento rok maturovať a robiť prijímačky na vysokú školu. Ďakujem.

Roman Zaťko | Adoptuj
Cirkevný zbor: ECAV Istebné
Škola: Žilinská univerzita v Žiline, odbor: Technické materiály
Služba v zbore: Vediem dorast v našom zbore, slúžim v klube Garáž
Prečo si sa prihlásil do ŠPM? Prihlásil som sa s vedomím, že môj vzťah s Bohom a teda aj služba, nezodpovedajú darom, ktoré som dostal. Chcem, aby jedno aj druhé rástlo a On bol oslávený. ŠPM mi prišlo k tomu ako dobrý prostriedok.
Ako sa môžeme za teba modliť? Modlite sa, prosím, za mňa, aby Boh počas tohto roka konal v mojom živote, aby som rástol hlavne v Duchu. Prosím, nezabudnite sa modliť aj za moju službu, aby priniesla dobré ovocie.AKO SI MÔŽETE FINANČNE “ADOPTOVAŤ” ŠTUDENTA?
Podporiť študenta môžete poukázaním finančného daru na účet TCK OZ číslo: 2000150040/8330
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040 s Variabilným symbolom uvedeným vedľa jeho mena. Do poznámky je vhodné uviesť meno darcu. V prípade, že uvediete VS 1500, vedenie ŠPM rozhodne, ktorého študenta Vašou čiastkou podporí.

Zoznam variabilných symbolov študentov:

Adam Baštrnák (VS: 1501)
Jozef Budaj (VS: 1502)
Miriam Čierna (VS: 1503)
Dorota Drábeková (VS: 1504)
Katarína Hegedušová (VS: 1505)
Noema Henželová (VS: 1506)
Šimon Kolesár (VS: 1507)
Anna Kušnírová (VS: 1508)
Peter Benjamín Linkesch (VS: 1509)
Adrián Marušák (VS: 1510)
Dalibor Mattoš (VS: 1511)

Miriam Mattošová (VS: 1512)
Ráchel Orvošová (VS: 1513)
Ľubica Plachtinská (VS: 1514)
Lýdia Plevová (VS: 1515)
Nikoleta Sabolová (VS: 1516)
Tomáš Socha (VS: 1517)
Natália Štofanová (VS: 1518)
Šimon Valovič (VS: 1519)
Štefánia Vravcová (VS: 1520)
Roman Zaťko (VS: 1521)