Absolventi

Začiatky Školy pre pracovníkov siahajú do roku 2002. Odvtedy samozrejme prešla mnohými zmenami, no zámer ostal rovnaký - trénovať, inšpirovať a pomáhať mládežníckym vedúcim. Od roku 2002 až po rok 2018 prešlo ŠPM 177 študentov. Je pre nás veľkým privilégiom byť súčasťou toľkých príbehov.

Ročník 2017/2018

Samuel Ďuračka
Cirkevný zbor: ECAV Nové Mesto nad Váhom
Škola: Vysoké učení technické v Brne, Fakulta strojního inženýrství, odbor: Základy strojního inženýrství
Služba v zbore: stredoškolská mládež v Novom Meste nad Váhom, vysokoškolská skupinka v Brne
Prečo si sa prihlásil do ŠPM?
O Škole pre pracovníkov s mládežou som veľa počul a už dávnejšie som rozmýšľal nad tým, že sa do nej prihlásim. Verím, že štúdium ŠPM mi pomôže, či už v mojej službe, ale aj v osobnom duchovnom raste.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Modlite sa, aby sme ako vedúci mládeže v NM vedeli správne viesť mladých. Modlite sa, aby aj skupinka v Brne oslovila čo najviac ľudí a vďaka nej mohli spoznať Boha alebo sa k nemu dostať bližšie.

Diana Chvojková Diana Chvojková
Cirkevný zbor: Cirkev bratská Levice
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor: Učiteľstvo slovenského a anglického jazyka a literatúry
Služba v zbore: KECY, Fusion, dorast, Precious (dievčenské večery), skupinka
Prečo si sa prihlásila na ŠPM?
Rada by som sa učila to, ako slúžil Pán Ježiš, ako Ho lepšie nasledovať, slúžiť Mu a privádzať k Nemu ďalších služobníkov. Aby som ich mohla viesť v ich raste a aby oni mohli vychovávať ďalších učeníkov.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Modlite sa za náš dorast, aby sme sa neocitli v bubline, kde je nám spolu dobre, ale aby sme boli otvorení pre nových ľudí a prijímali ich medzi seba.

Michal Kažik
Cirkevný zbor: ECAV Bardejov
Škola: Gymnázium Leonarda Stöckela
Služba v zbore: práca s mládežou, detská besiedka, chlapčenská skupinka, letné tábory
Prečo si sa prihlásil na ŠPM?
Chcem viac poznávať Pána Ježiša a Jeho život. Viac myslieť ako On. Naučiť sa viac bojovať za ľudí a celkovo sa zlepšovať vo vzťahu s Ním.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Prosím, modlite sa za to, aby som mal väčšiu radosť z toho, že môžem slúžiť, za moju skupinku, ktorú vediem a za náš mládežnícky tím, aby sme neboli leniví.

Miroslav Kolenkáš
Cirkevný zbor: ECAV Poltár
Škola: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Služba v zbore: skupinka Vysokoškolského Biblického Hnutia v Martine
Prečo si sa prihlásil na ŠPM?
Kvôli prehĺbeniu vedomostí o Bohu, keďže ľudia na skupinke radi idú do hĺbky v štúdiu biblických textov.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Modlite sa, aby som bol schopný a pripravený správne a jasne podať evanjelium v každý čas, aby som vedel správne podať výklad textu na téme, a aby mi Duch Svätý pomáhal v boji s pokušením a hriechom.

Ivana Máthéová
Cirkevný zbor: ECAV Nemcovce
Škola: Evanjelické kolegiálne gymnázium
Služba v zbore: vedenie dorastu
Prečo si sa prihlásila na ŠPM?
Uvedomujem si, že ako vedúci dorastu je dôležité nielen dávať, ale aj prijímať. ŠPM som videla ako príležitosť učiť sa a približovať viac k Bohu aj prostredníctvom múdrejších a skúsenejších kresťanov.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Budem si vážiť, ak sa budete modliť za našich dorasťákov, ale hlavne nás, ktorí ich vedieme. Aby sme si uvedomovali, čo je naším poslaním a stávali sa viac kristocentrickými.

Linda Minaričová
Cirkevný zbor: ECAV Prešov
Škola: Prešovská univerzita v Prešove, odbor: Dentálna hygiena
Služba v zbore: staršia (vysokoškolská) mládež, dievčenská skupinka
Prečo si sa prihlásila na ŠPM?
Chcela by som osobne porásť v Pánovi Ježišovi a učiť sa veci, cez ktoré bude môcť Pán Boh konať, či už na mládeži, skupinke alebo hocikde v mojom živote.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Môžete sa modliť za náš tím staršej mládeže, aby sme vedeli, ako ďalej viesť mládež a aj celkovo za mládež, za ľudí, aby práve tam mohli zažívať spoločenstvo s Pánom Bohom. Tiež sa môžete modliť za moju školu, keďže budem písať bakalárku a v lete štátnicovať.

Patrik Oberuč
Cirkevný zbor: BJB Liptovský Mikuláš
Škola: Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
Služba v zbore: technický tím, zborová chválová skupina (basgitara), organizácia mládežníckych stretnutí
Prečo si sa prihlásil na ŠPM?
Na ŠPM som sa prihlásil preto, lebo ma Boh k tomu viedol a preto, že chcem viac spoznať Ježiša cez Písmo a učiť sa od Neho ako On konal, chcem v Ňom osobne porásť. Túžim byť lepším a odvážnejším služobníkom v mojom osobnom živote medzi ľuďmi zo sveta, chcem vedieť, ako lepšie robiť mládeže, chcem sa naučiť, ako viesť ľudí k Bohu a systematicky sa o nich starať, túžim spoznávať Bibliu, aby som mohol mať múdrosť,  ktorú môžem využiť na Božiu slávu. A ja verím, že Boh mi bude môcť splniť všetky tieto túžby počas ŠPM.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Prosím, modlite sa za našu mládež, aby k nám mohli chodiť ľudia, ktorí budú chcieť odovzdať svoj život Kristovi. Modlite sa tiež, aby sme sa o nich vedeli postarať tak, aby mohli rásť v Ježišovi. Modlite sa, prosím, aby som rástol v múdrosti, a aby ma Boh posielal do vecí, ktoré môžu byť pre mňa nepríjemné, ale budú na úžitok. Modlite sa, aby som vedel, ako osobne viesť ľudí k Bohu.

Dana Okoličányová
Cirkevný zbor: ECAV BA Staré mesto
Škola: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Vyššie odborné štúdium, odbor: Textilný a odevný dizajn
Služba v zbore: mladší dorast, dievčenská skupinka
Prečo si sa prihlásila na ŠPM?
Do ŠPM som sa prihlásila, pretože by som rada porástla vo svojom vzťahu s Kristom a naučila sa viesť dorast ešte lepšie a múdrejšie ako doteraz. Verím, že práve ŠPM mi v tom pomôže a inšpiruje ma.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Prosím, modlite sa za väčšiu zodpovednosť v oblasti spravovania môjho času.

Miroslava Pavlusová
Cirkevný zbor: ECAV Zlaté
Škola: Technická univerzita v Košiciach, odbor: Hospodárska informatika
Služba v zbore: vedenie dorastu
Prečo si sa prihlásila na ŠPM?
Keď som prvýkrát počula o ŠPM, veľmi sa mi to zapáčilo. Prešlo zopár rokov a ja som rada, že už môžem byť toho súčasťou. Je to skvelá príležitosť ako získať cenné skúsenosti, ktoré môžem využiť v službe v našom zbore, ale i mimo neho. Taktiež sa teším z toho, že sa môžem učiť od skúsenejších.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Môžete sa modliť za moju vytrvalosť v službe, a aby som mohla byť dobrým vzorom pre mladších.

Timotej Slávik
Cirkevný zbor: Reformovaná cirkev Byster
Škola: Evanjelické Gymnázium Jána Amosa Komenského, Košice
Služba v zbore: stredoškolská mládež, KECY
Prečo si sa prihlásil na ŠPM?
Túžim robiť službu, ktorú mám na starosti, efektívnejšie a múdrejšie ako doteraz a verím, že mi v tom ŠPM bude vedieť pomôcť a inšpirovať ma. Verím, že vedomosti aj praktické zručnosti, ktoré sa na ŠPM naučím, budem vedieť použiť prakticky aj v službe, a tak slúžiť Pánu Bohu.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Modlite sa, prosím, za našu mládež v Bysteri, aby sme boli poslušní Pánu Bohu, aby sme sa nebáli robiť odvážne kroky. Modlite sa, prosím, aby Pán Boh povolával ďalších ľudí do služby, aby mohla mládež naďalej pokračovať.

Jakub Šajben
Cirkevný zbor: CB Levice
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, odbor: Učiteľstvo ANJ a INF
Služba v zbore: detský spevokol Studnička, KECY tábory, Fusion (rozbiehajúci sa), VBH
Prečo si sa prihlásil na ŠPM?
Myslím si, že byť súčasťou Školy pre pracovníkov s mládežou je dobrá príležitosť, kde môžem efektívne študovať Bibliu, učiť sa slúžiť ako slúžil Ježiš, a potom tieto skúsenosti/znalosti uplatniť v živote a v službe
v mojom zbore. Vždy bolo mojou túžbou a radosťou niesť evanjelium a byť svetlom ľuďom najmä v stredoškolskej vekovej kategórii, na ktorú je zameraná aj ŠPM. K tomu cítim povolanie. A taktiež sa teším, že môžem spoznať ľudí/súrodencov, ktorí majú rovnakú túžbu slúžiť nášmu Pánovi, stráviť s nimi čas a učiť sa aj od nich.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Modlite sa, prosím, aby Pán požehnal tento čas a aby mi ukázal, ktorým ľuďom môžem slúžiť a osobne ich viesť za Ježišom.

Michaela Šramová
Cirkevný zbor: BJB Ružomberok
Škola: Univerzita Mateja Bela, odbor: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Služba v zbore: malá besiedka a mládežnícka služba
Prečo si sa prihlásila na ŠPM?
Chcela by som podrásť v poznaní Pána a tiež by som chcela, aby menil môj charakter na taký, ako sa Jemu páči. Tiež chcem, aby mi dal Jeho oči na to, aby som veci videla z Jeho perspektívy. Túžim sa učiť, ako slúžiť ľuďom tak, aby to prinášalo veľa dobrého ovocia na oslavu Pána.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Prosím, môžete sa modliť za moje srdce a myseľ, aby aj táto služba bola na oslavu Pána. Môžete sa modliť taktiež za srdcia mladých ľudí, aby oni mohli spoznať Pána, žiť s Ním a hovoriť o Ňom aj druhým, aby poznali, aký je dobrý!

Tomáš Večerík
Cirkevný zbor: CB Žilina
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Služba v zbore: besiedka, vysokoškolská mládež
Prečo si sa prihlásil na ŠPM?
Je to možnosť ako porásť a veľa ľudí túto možnosť nemôže využiť, lebo nemajú čas a ja ho mám, tak ho môžem aj takto užitočne využiť.
Ako sa môžeme za teba modliť?
Tento rok začíname ako nový tím viesť vysokoškolskú mládež, a preto by som chcel prosiť o modlitby za múdrosť, ako robiť túto službu tak, aby niesla ovocie.

 


Ročník 2016/2017

Mark Jozef Abrman
Marek je študentom biblickej školy Tyndale Bible Institute and Seminary, ktorú študuje online z Trenčína. Je súčasťou Kresťanského zboru v Trenčíne, kde slúži v tíme vedúcich KECY a v tíme vedúcich dorastu. Zapája sa tiež do organizovania akcií pre mládež a dorast v rámci niekoľkých kresťanských zborov. Najväčšiu radosť ale má, keď vie niekomu pomôcť alebo poradiť v osobnom rozhovore.

Barbora Benešová
Barborka je už štvrtý rok študentkou slovenského jazyka a literatúry na Prešovskej univerzite. Po mnohých rokoch v dorastovej službe ju Pán Boh v lete povolal do služby na KECY tábore a od tohto školského roka aj do mládežníckeho tímu v ECAV Košice – Staré mesto, kde pomáha mladým ľuďom hľadať a nasledovať Pána Ježiša.

Soňa Čásárová
Sonka študuje v 2. ročníku marketingovej komunikácie na Univerzite Komenského v Bratislave, kde aj strávila 75 % svojho života za posledných 5 rokov. Za ten čas sa v Bratislave sformovali skupinky vysokoškolských a pracujúcich prisťahovalcov z jej domáceho mesta a tento rok vedie jednu z nich. V Leviciach, v zbore Cirkvi Bratskej, slúži ako hlavná vedúca tábora KECY pre stredoškolákov. Najradšej trávi čas s ľuďmi na káve, ideálne len medzi štyrmi očami, vtedy sa dá najlepšie vyhnúť small talku.

Gavin Chase
Gavin je študentom 2. ročníka na Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa v Bratislave. Gavin pochádza z Ameriky, ale je tu na Slovensku s rodinou už skoro päť rokov. Slúži v zbore BJB Viera, kde je jedným z vedúcich Fusion tímu. Tiež hrá na chválach na nedeľných bohoslužbách aj na mládeži. Pre Gavina bude tento rok na ŠPM výzvou, keďže skoro všetko sa vyučuje po slovensky, ale teší sa na všetko, čo bude Boh konať.

Tabita Sara Elijaš
Tabita je študentkou tretieho ročníka muzikológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôvodne pochádza zo Srbska. Už tretí rok sa venuje celoročnej službe Fusion v zbore BJB Viera. Taktiež sa venuje evanjelizačným letným táborom v Srbsku. Práca s mladými je pre ňu veľmi dôležitá a vidí v nej veľké požehnanie a naplnenie. Verí, že štúdium na ŠPM jej pomôže nielen v osobnom raste s Bohom, ale aj pre zlepšenie práce s mladými. Taktiež by rada s inými zdieľala to, čo sa tu naučí.

Samuel Foľta
Samuel je v treťom ročníku medicíny na Lekárskej fakulte v Hradci Králové. Slúži v domácom evanjelickom cirkevnom zbore v Bardejove, kde sa zúčastňuje príprav a organizácie dorastových a detských táborov. Rád by sa na ŠPM naučil nové zručnosti a tiež získal nové inšpirácie pre lepšiu prácu s mladými v zbore.

Danica Havrillová
Danka je štvrtáčkou na vysokej škole v Prešove, kde študuje anglický jazyk a dejepis. Prešovský ECAV zbor je miestom, kde odmalička vyrastala a kde posledné roky aj slúži. Je členom mládežnícko-dorastového tímu, pomáha so službou pre dievčatá (Heart to Heart) a je aj súčasťou každoročných príprav letných dorastových táborov. Pomaly uzatvára etapu učeníkovania svojich dievčat zo skupinky, ktoré odišli na vysoké školy a hľadá nové miesto či ľudí, pre ktorých ju Pán Ježiš chce zlomiť. V lete sa vydala za muža jej snov, odvtedy žije a aj spoznáva nový rozmer služby spoločne iným a aj sebe navzájom.

Debora Anna Javorová
Debora študuje prvý ročník na Pedagogickej fakulte v Trnave. Je zapojená do služby Fusion v Rači. Rada trávi čas s mladými ľuďmi. Tento rok začali robiť dievčenskú skupinku a veria, že bude slúžiť na rast mladých dievčat. Zapája sa do príprav letných táborov, víkendoviek a mládežníckych akcií.

Natália Klementová
Natália pochádza z Liptovského Hrádku, ale momentálne býva a pracuje v Bratislave. Slúži na staršom doraste KONDOR v zbore ECAV Staré mesto, kde zároveň vedie aj dievčenskú skupinku.

LinkeschMarek Linkesch
Marek je z Košíc, jeho domovským zborom je ECAV Košice – Staré mesto. Od roku 2007 je zapojený v košickej KECY službe, kde je od roku 2012 hlavným vedúcim. Taktiež robil v zbore techniku, pomáhal s mládežou, pracoval s deťmi z krízových centier a viedol skupinky. Posledných 5 rokov pripravuje videá a pomáha s produkciou na KPM. Momentálne je v procese zmeny – rozhodol sa opustiť svoje civilné zamestnanie a od nového roku bude pracovať na plný úväzok pre Josiah Venture v Česku ako súčasť C–teamu (ako Video Production Artist).

Monika Macejová
Monika študuje matematiku na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Slúži vo svojom domácom zbore ECAV v Prešove. Je členkou spoločného dorastovo-mládežníckeho tímu a vedie skupinku šiestich dievčat. Je tiež zapojená v príprave dievčenských večerov Heart to Heart a počas leta sa podieľa na príprave evanjelizačného tábora KECY. Na ŠPM sa chce inšpirovať a nápady využiť v službe pre Pána Ježiša.

Kristína Matúšková
Kristína študuje marketingovú komunikáciu v Bratislave a je rada, že do jej štúdia nespadá ekonómia, ale kreatíva. To, že sa musí umenšovať a Kristus musí rásť, zisťuje aj na KECY campoch, KPM extra pre dievčatá, starších dorastoch ECAV Legionárska a skupinkách, ktoré vedie. Fascinujú ju ľudia a chodenie na čas.

Zuzana Minarechová
Zuzka je študentkou gymnázia v Trenčíne, no žije v Novom Meste nad Váhom, kde je súčasťou evanjelického zboru. Patrí do mládežníckeho tímu, vedie dievčatá na skupinke a jej srdcovou záležitosťou je dorast, presnejšie víkendovky pre konfirmandov. Pokladá to za skvelú šancu priblížiť život s Kristom mladým ľuďom. Je to pre ňu vzácna služba, pretože práve v ich veku sa po prvýkrát skutočne stretla s Bohom. Verí, že počas ŠPM načerpá mnoho aj pre osobný rast, aby mohla slúžiť ešte efektívnejšie, no najmä sa naučí veľa zaujímavých vecí, ktoré následne uplatní v službe.

Adam Rajčan
Adam je študentom na Strojníckej fakulte na Žilinskej univerzite. Slúži v ECAV v Žiline, kde sa venuje najmä mladým. Vedie vysokoškolskú mládež, pomáha pri besiedkach a rád trávi čas aj s dorastencami či mladšími mládežníkmi. Cez leto organizuje tábor KECY, ako aj dorastový alebo detský tábor a množstvo iných akcií. Popri tom je aktívny fotograf a má veľmi rád svoje štúdium, futbal a hru na gitaru.

Benjamín Šramo
Benjamín študuje na bilingválnom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Pochádza zo zboru BJB v Ružomberku, kde aj slúži. Je súčasťou mládežníckeho prípravného tímu a jeho srdcovkou je hudba, hra na husliach. Benjamín je jedným z vedúcich KECY v Ružomberku, ktoré tam budú už druhý rok. Prihlásil sa na ŠPM, pretože túži akýmkoľvek spôsobom osláviť Boha a budovať Jeho kráľovstvo.

 


Ročník 2015/2016

Radomila Bučková
Radka študuje na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Je členkou mládežníckeho tímu ECAV Košice Staré mesto, kde slúži aj ako správca klubu Crossroad na mládežnícke aktivity. Ako absolventka Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského a aj naďalej sa venuje prípravám nocí v škole, víkendoviek a letných táborov pre budúcich študentov gymnázia. Jej hlavnou misiou je vytváranie hlbokých a úprimných priateľstiev s ľuďmi, výtvaranie domáckej atmosféry a skrze osobný kontakt ich povzbudovať a viesť na ceste za Pánom Ježišom Kristom.

Alžbeta Červeňanská
Alžbeta študuje v Bratislave učiteľstvo anglického a španielskeho jazyka. Víkendy trávi doma so svojou rodinou, priateľmi a v miestnom zbore (Kresťanský zbor Nové Mesto nad Váhom), kde je zapojená do práce s mládežou. Spolu s ostatnými členmi tímu sa venuje mladým ľuďom, ktorí hľadajú alebo už nasledujú Pána Boha, pomáha s mládežami, letnými tábormi a mládežníckymi víkendovkami. Vo svojej budúcej profesii vidí možnosť dlhodobého kontaktu a intenzívnej práce s mladými ľuďmi v bežnom, každodennom prostredí. Na ŠPM by chcela načerpať nápady, rady a skúsenosti, ako viesť a nechať sa viesť.

Samuel Červeňanský
Samuel je študentom gymnázia, 4.ročníka, takže je maturantom. Je súčasťou Kresťanského Zboru v Novom Meste nad Váhom, kde je v tíme vedúcich mládeže a tiež je členom chválovej kapely. Voľný čas trávi hraním futbalu za OŠK Podolie, rozvíjaním hudobného talentu alebo je jednoducho s kamarátmi.

Martina Červočová
Martina študuje druhý ročník učiteľstva anglického jazyka a náboženskej výchovy na Žilinskej univerzite v Žiline. Slúži v ECAV zbore vo Veľkom Krtíši, kde je zapojená do vedenia dorastu, mladšej mládeže a besiedky. Taktiež slúži na letných táboroch. Okrem toho je členkou tímu, ktorý vedie vysokoškolskú mládež v Žiline. Práca s deťmi a mladými ju veľmi napĺňa.

Timotej Hollý
Timo je študentom druhého ročníka na vysokej škole manažmentu v Trenčíne. Slúži v zbore Cirkvi bratskej v Starej Turej, kde je súčasťou tímu vedúcich mládeže. Tiež vedie skupinku chlapcov vo veku 15-20 rokov. Slúži spevom v spevokole v miestnom zbore a vníma, že ho Boh buduje aj prostredníctvom ŠPM a povoláva do službu s mladými.

Erika Chrappová
Erika študuje knižnično-informačnú vedu na UK v Bratislave. Zapája sa do služby v zbore CB Svätý Jur, kde koordinuje dorasty. Zároveň je zapojená aj do služby v Mozaike tiež vo Svätom Jure. Rada by zo ŠPM vyťažila čo najviac, aby mohla porásť a to, čo sa naučila posielala ďalej a aplikovala do svojej služby.

Karin Ildžová
Karin je študentkou Ekonomickej univerzity v Košiciach. Slúži v domácom evanjelickom zbore v Bardejove, kde je členkou mládežníckeho tímu. Jej srdcovkou v službe sú Raňajky (so ženami). Je to miesto, kde sa stretávajú ženy, kresťanky, túžiace ísť hlbšie vo vzťahu s Bohom a budovať sa ako spoločenstvo navzájom.

Barbora Kolárová
Barborka je súčasťou zboru Apoštolskej cirkvi v Rožňave, kde slúži v tíme vedúcich dorastu a mládeže. V rámci tohto sa každoročne venuje príprave letných táborov KECY v Rožňave. Vedie zborovú skupinku Rožňavčanov študujúcich v Košiciach, keďže tu sama už šiesty rok študuje všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ. Má rada filmy, dobrú kávu a knihy. Rada číta a píše o živote, Bohu, o radostiach aj sklamaniach, čo využíva v prispievaní na blog pre ženy www.napokonkrasne.sk.

Ivana Kožlejová
Ivka je vysokoškoláčka študujúca ekonómiu v Košiciach, ktorá slúži v evanjelickom zbore v Prešove. Je členkou tímu mládeže. Taktiež sa zapája v dievčenskej službe Heart to Heart a pripravuje KECY kempy v Prešove.

Tomáš Marton
Tomáš momentálne študuje na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, odbor Financie, Bankovníctvo a Investovanie. Momentálne je v treťom, bakalárskom ročníku. V evanjelickom cirkevnom zbore v Bystrom pracuje s dorastom, ktorý vyučuje, a taktiež aj s mládežou.

Timotej Pap
Timotej je študentom tretieho ročníka evanjelikálnej teológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zároveň je vedúcim mládeže v domácom zbore BJB v Jelšave a je tiež dobrovoľníkom v nízkoprahovom centre pre deti a mládež v Jelšave.

Nikol Pašková
Nikol začala od minulého roka pracovať ako záhradná architektka v Trenčíne. Slúži vo svojom domovskom zbore BJB Bratislava - Viera, kde pracuje s mládežou v Teen-Z-One a jej túžbou je vidieť srdcia mladých horiace pre Pána a pre stratených.

Zuzka Pekařová
Zuzka je momentálne štvrtáčkou na Evanjelickom lýceu v Bratislave.  Je zapojená do služby mládeže vo svojom domácom zbore, ECAV Petržalka. Najmä je však zodpovedná za službu dorastu - alebo skôr vedenie mladších ku službe dorastu - a robí jej radosť stáť pri tom, ako si Pán Ježiš zo svojich nasledovníkov robí rybárov ľudí.

Simona Sabová
Simona študuje marketing a masmédiá na UCM v Trnave. Slúži v Kresťanskom Zbore v Trenčíne, kde jej Boh položil na srdce službu mladým a dievčatám. Miluje príbehy, letnú nočnú oblohu a chvíle, kedy sa z cudzinca stáva blízky človek.

Slavomír Socha
So svojou manželkou Julkou a malým synčekom Timotejom býva v Hanušovciach nad Topľou, kde aj slúži v ECAV zbore ako vedúci mládeže a člen chválovej kapely, HMLA. Vyštudoval vysokú školu stavebnú v Košiciach a momentálne pracuje ako stavebný projektant. Rád športuje a počúva hudbu.

Matej Synak
Matej je členom ECAV zboru Bratislava Legionárska. V rámci neho je v prípravke mládeže Offline, ktorá sa snaží oslovovať študentov vysokých škôl. Okrem tejto služby ešte pomáha s prípravou tábora KECY. Ináč je druhák na vysokej škole múzických umení, kde študuje na Divadelnej fakulte réžiu a dramaturgiu.

Sára Šimková
Sára študuje na strednej škole v Bratislave už tri roky. Ako zahraničný študent bola rok v Spojených štátoch na evanjelickej škole. Slúži vo svojom domácom zbore v Prievidzi a pomáha s mládežou v Bratislave.

Juraj Šimočko
Juraj má 21 rokov a pochádza z dedinky Bzenov pri Prešove. V prešovskom ECAV zbore pracuje s dorastom a slúži pri uctievaní. S kapelou EVS Band dali klasickým spevníkovým piesňam nový šat, čím sa snažia spojiť staršiu a mladšiu generáciu v zboroch. Juraj študuje na Technickej univerzite v Prešove odbor počítačová podpora výrobných technológií. Popri tom všetkom sa pripravuje na úlohu manžela, do ktorej sa postaví v lete 2016.

Anna Valkučáková
Anna chodí na vysokú školu, kde študuje scénaristiku. Jej vlastný príbeh sa momentálne odohráva hlavne v Bratislave, kde slúži Vysokoškolskej mládeži v zbore ECAV v Starom Meste. Rada pomáha s KECY campom, predtým v Prešove, teraz už v Bratislave (hlavne v lete) a učí sa spolu so svojou dievčenskou skupinkou (celý rok).

 


Ročník 2013/2014

Andrea Gajdošová
Andrea študuje prvý ročník Vysokoškolského štúdia na Prešovskej Univerzite. Keďže sa chce stať učiteľkou v materskej škôlke, študuje predškolskú pedagogiku. Slúži v Evanjelickom zbore v Obišovciach, kde sa stará o službu mládeži. Taktiež pomáha pri práci s besiedkou v Prešove, keďže pre deti má veľké zapálenie.

Miroslav Hrivnak
Miroslav pracuje v MZ YMCA Revúca a má na starosti nízkoprahové centrum pre rómske deti a mladých v Jelšave. Do júna 2013 slúžil v miestnom zbore BJB Revúcka Lehota ako vedúci mládeže a v súčasnosti sa naplno venuje službe medzi Rómami.

Michaela Hrubová
Miška je zapojená v zbore Cirkvi Bratskej v Žiline, kde sa stará o službu dorastu. Taktiež je súčasťou tímu, ktorý zodpovedá za anglické tábory, ktoré každoročne usporadúva pre stredoškolákov z mesta Žilina.

Zuzana Jenčová
Zuzka je študentkou na Prešovskej univerzite, kde študuje prvý rok v odbore angličtina - nemčina učiteľstvo. Slúži v baptistickom zbore v Košiciach, kde je aj členkou mládežníckeho tímu, ktorý má na starosti vedenie a organizáciu mládeží.

Hanka Kocúrová
Študuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na Pedagogickej fakulte v obore učiteľstvo psychológie a etickej výchovy, momentálne v prvom ročníku. Slúži v Evanjelickom zbore vo Veľkom Krtíši, kde je vedúcou dorastu a veľmi ju to baví. Má rada ľudí a rada s nimi pracuje.

Marek Kožlej
Marek pracuje v Giraltovciach ako člen tímu vozidla záchrannej služby. Má veľmi oddané srdce pre mladých ľudí ako v Kukovej, kde sa stará o službu pre dorast, tak aj v Prešove, kde pomáha viesť skupinku chlapcov v ich duchovnom raste.

Katarína Leláková
Katka žije v Prešove a študuje v Košiciach. Má zapálené srdce pre službu mladším dievčatám v prešovskom Evanjelickom zbore, kde sa venuje aj pravidelnej službe stredoškolákom na stretnutiach Stredoškolskej mládeže.

Zuzana Lengyelová
Zuzka už druhý rok študuje odbor Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. Plní si tak svoj sen o tom, že raz bude učiteľkou v MŠ. Býva a slúži v Košiciach (BJB). V zbore je zapojená do služby s mládežou a do práce v detskej besiedke. Taktiež slúži na letných táboroch, akciách, či KDZ vedených organizáciou Detská Misia.

Miriam Linkeschová
Miriam, ktorá študuje britské a americké štúdiá na UPJŠ v Košiciach, slúži mládeži v Evanjelickom zbore v Košiciach a svoje výnimočné schopnosti taktiež využíva aj pri projekte Impulz, cez ktorý sa snaží sprostredkovať Božie slovo všetkým, ktorí trávia čas na internete.

Lenka Liptáková
Lenka je v prvom ročníku na Prešovskej univerzite, kde študuje učiteľstvo anglického jazyka a estetiky. Je zapojená vo svojom domácom Evanjelickom cirkevnom zbore v Kežmarku, kde slúži v rámci práce s mládežou.

Marianka Olejárová
Marianka momentálne študuje v Bratislave, v súčasnosti je druháčka. V Bratislave pomáha so službou dorastu v Evanjelickom zbore v Starom Meste. Každé leto pomáha s letnými Kecy tábormi v Prešove, kde sa predtým niekoľko rokov venovala službe mládeži.

Michal Pončák
Michal študuje chémiu v Košiciach na UPJŠ a slúži v Evanjelickom cirkevnom zbore v Prešove, kde sa stará o službu dorastu vo veku od 13 do 16 rokov. Taktiež v lete pomáha na evanjelizačných táboroch Kecy v cirkevnom zbore ECAV v Prešove.

Ján Prištiak
Ján študuje na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre prvý ročník manažmentu živočíšnej výroby. Je členom tímu vedúcich MDK ( Mladší dorastenecký klub ), ktorý je pre deti od 12 do 15 rokov. Slúži v zbore Cirkvi Bratskej v Leviciach.

Kika Uhrínová
Kika študuje druhý ročník na UCM v Trnave - Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe. Slúži v zbore Bratskej jednoty baptistov - Viera v mládežníckom tíme tínedžerom v skupine Teenzone v Bratislave.

Pavol Valovič
Už štvrtý rok študuje informatiku na Masarykovej univerzite. Slúži s dorastom a konfirmandmi, ale keďže v poslednom období táto služba upadá, tak Pavol aj vďaka ŠPM hľadá nové nakopnutie a motiváciu. Rád by viedol a bol inšpiráciou a príkladom pre chlapcov v dorasteneckom veku.

 


Ročník 2011/2012
Ballová Zuzana
Berekszászi Dalibor
Brenkusová Ladislava
Géciová Marika
Hasičová Slavomíra
Kajňak Ondrej
Marcinčák Marek
Melicherčíková Marta
Meliško Michal
Motýľ Dávid
Rozkochová Lenka
Schader Jakub
Schader Dávid
Vahalcová Martina


Ročník 2009/2010
Babiak Tomáš
Beláková Eva
Cifraničová Lenka
Darula Miroslav
Diežka Miloš
Hadbavná Andrea
Hrivňák Stanislav
Jaroštiak Jay
Kovár Michal
Kunst Kamil
Malá Darina
Markoová Zuzana
Melicherčíková Katarína
Porebská Daniela
Richvalský Marián
Skonc Daniel
Skoncová Ivana
Straková Veronika
Ulbriková Ľudmila
Štrbková Romana
Šándorová Patrícia