2% z dane pre TCK

Chcete podporiť naše projekty a venovať nám 2% zo svojich zaplatených daní?

Podľa zákona o dani z príjmov môže daňovník poukázať 2% zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii zameranej na rozvoj a ochranu ľudských práv, životného prostredia, zdravia, vzdelávania, športu a kultúrnych hodnôt, ktorá je zaregistrovaná v centrálnom zozname Notárskej komory SR.

Preto sa aj tento rok naše občianske združenie na vás obracia so žiadosťou o poskytnutie 2% z vašich daní ako zamestnancov, živnostníkov či majiteľov právnických osôb, ktoré odvádzate každoročne štátu z vašich príjmov a ziskov. V prípade, že sa rozhodnete venovať nám 2% zo svojich daní, môžete postupovať podľa pokynov nižšie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ďakujeme za podporu.

 

Tlačivá na poukázanie 2 % pre zamestnancov na rok 2018:

 

Pomocné pokyny pre venovanie 2% z daní:

Fyzické osoby:

A. Ročné zúčtovanie preddavkov Vám vykonáva zamestnávateľ

1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (mzdová učtáreň, ekonomické oddelenie) o vyplnenie a potvrdenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie.

3. Vyplnené tlačivá: “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (2018)” a “Vyhlásenie o poukázaní 2% (2018)” zašlite (doručte) najneskôr do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

B. Daňové priznanie si podávate sami

1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie.

2. Na poslednej strane daňového priznania srávne vyplňte údaje o prijímateľovi 2%

Názov: Tréningové Centrum Kompas združenie
Sídlo: Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31781268

Právnické osoby:

1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Výška poukázaného podielu môže byť rozdelená v prospech viacerých neziskových organizácií a minimálne suma je 8 € na jedného prijímateľa.

2. Na poslednej strane daňového priznania správne vyplňte údaje o prijímateľovi 2%

Názov: Tréningové Centrum Kompas združenie
Sídlo: Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31781268

3. Upozornenie:
Ak ste právnická osoba (s.r.o., a pod.) môžete nám venovať 2% z daní iba v tom prípade, ak do termínu odovzdania daňového priznania venujete buď nám alebo inej verejnoprospešnej organizácií (nemôže to byť cirkevný zbor) dar vo výške 0,5% z daní. Ak ste nevenovali žiadnej organizácií takýto dar, potom môžete venovať iba 1% z daní. Je potrebné označiť to priamo v daňovom priznaní PO – časť IV. Dar treba mať potvrdený darovacou zmluvou. Ak sa ňou neviete preukázať, môžete byť sankcionovaní . Toto sa musí uskutočniť do 31. marca.

Dobrovoľníci:

Ak ste odpracovali ako dobrovoľníci buď v TCK alebo v inej neziskovej organizácií v roku 2018 minimálne 40 hodín, môžete venovať dokonca až 3% z daní. Vtedy sa treba preukázať potvrdením o odpracovaní dobrovoľníckych hodín a tiež dobrovoľníckou zmluvou.

Viac informácii nájdete na nasledujúcom odkaze: Ako môžu dobrovoľníci poukázať 3% z dane?

 

Galéria

Doku