Upozornenie o ochrane osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je riadené Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR)

Upozornenie o ochrane osobných údajov
Tréningové Centrum Kompas Združenie (ďalej len TCK)

1. Vaše osobné údaje – o čo sa jedná?
Osobné údaje patria k jednotlivcovi, ktorý môže byť na základe týchto údajov identifikovaný. Identifikácia môže byť na základe informácií samotných, alebo v spojení s nejakými ďalšími informáciami, ktoré správca údajov vlastní, alebo môže jednoducho získať. Spracovanie osobných údajov je riadené Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

2. Kto zbiera, resp. spracúva vaše údaje?
TCK združenie (IČO: 31781268) je správcom údajov (kontaktné údaje nižšie). To znamená, že TCK rozhoduje, ako a za akým účelom sú vaše osobné údaje spracovávané.

3. Prečo potrebujeme vaše údaje
Vaše osobné údaje používame na nasledovné účely:
◆ Pre správu a evidenciu priaznivcov TCK, členov združenia, pracovníkov, partnerov, podporovateľov, spolupracovníkov a účastníkov podujatí organizovaných TCK.
◆ Pre získavanie podpory od podporovateľov služby TCK, pre manažovanie kontaktov našich pracovníkov,  zamestnancov a dobrovoľníkov.
◆ Pre údržbu našich vlastných účtov a záznamov (vrátane spracovania dobrovoľných darov a príspevkov)
◆ Aby sme vám poskytli informácie o novinkách, udalostiach, aktivitách a podujatiach TCK.
Nezhromažďujeme žiadne osobné údaje, ktoré za týmto účelom nepotrebujeme. Zbierame niektoré údaje, ako napríklad číslo preukazu totožnosti, za účelom dodržania miestnych a národných zákonov a predpisov, ktoré sa vzťahujú napr. na účastníkov pobytu cez noc v ubytovacom zariadení (hotel, ubytovňa, miestna škola…). Potrebujeme tiež niektoré ďalšie údaje, ako vaše obmedzenia v oblasti stravovania, aby ste mohli byť zdravý, v bezpečí a patričnom pohodlí počas aktivity.

5. Ako inak by sme chceli nakladať s vašimi údajmi
Radi by sme použili vaše meno a emailovú adresu za účelom informovania o blížiacich sa aktivitách, ako aj na príležitostnú kontaktáž. Informácie, údaje o vás nie sú zdieľané so žiadnou z tretích strán (iná spoločnosť či organizátor) a kedykoľvek máte možnosť odstrániť ich sa z nášho zoznamu prostredníctvom emailu alebo našej web stránky.

6. Ako spracovávame vaše osobné údaje?
TCK je v súlade so svojimi povinnosťami s GDPR tým, že udržuje tvoje údaje aktuálne; uchovávaním ich a odstraňovaním ich bezpečným spôsobom; tým, že nezbiera a neponecháva si nadmerné množstvo dát; tým, že chráni osobné údaje pred stratou, zneužitím, pred nepovoleným prístupom a poskytovaním a tým, že sú zavedené adekvátne technické opatrenia aby boli osobné údaje chránené (napríklad zaheslované a kryptované jednotlivé súbory, ako aj celé úložiská).

7. Aký je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov?
◆ Explicitný súhlas fyzickej osoby, aby sme mohli informovať o novinkách, udalostiach, aktivitách a stretnutiach TCK.
◆ Spracovávanie je nevyhnutné pre naplnenie právnych povinností – pre evidenciu pracovníkov, bývalých zamestnancov, ubytovaných hostí.
◆ Spracovávanie je vykonávané riadne registrovaným občianskym združením:
◆ Spracovávanie spadá iba na členov, bývalých členov (alebo na priateľov – osoby, ktoré sú v pravidelnom kontakte s TCK v spojení s týmito účelmi)
◆ Nedochádza k poskytovaniu údajov tretím stranám bez vášho súhlasu

8. Zdieľanie vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje budú brané ako absolútne dôverné – diskrétne a budú použité iba na vnútorné potreby TCK – na zabezpečenie chodu organizácie pre ostatných členov a pre účely súvisiace s TCK. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s treťou stranou mimo TCK vyslovene iba s vaším súhlasom.

9. Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?
Vaše údaje uchovávame po dobu vášho pravidelného kontaktu s nami, vrátane účasti na ďalších podujatiach či aktivitách. V prípade, že sa s vami nestretneme alebo sa nám neozvete 24 mesiacov, vaše údaje budú vymazané (neuplatňuje sa pri zákonom stanoveným výnimkách).

10. Vaše práva a osobné údaje
Pokiaľ nie je udelená výnimka v rámci GDPR, vzhľadom k vašim osobným údajom, máte nasledovné práva:
◆ Právo na vyžiadanie kópie vašich osobných údajov, ktoré TCK uchováva
◆ Právo na opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo zastarané
◆ Právo na zrušenie súhlasu na spracovávanie údajov
◆ Právo na vyžiadanie vašich osobných údajov
◆ Právo sťažovať sa na neoprávnenie spracovanie vašich osobných údajov a požiadanie obmedzenia ďalšieho spracovávania
◆ Právo na podanie sťažnosti na Úrad pre ochranu osobných údajov

11. Audiovizuálne záznamy z podujatí a ich spracovanie
Na podujatiach organizovaných Tréningovým centrom Kompas môžu byť robené audiovizuálne záznamy, či fotografie, ktoré neskôr môžu byť použité na ďalšie komunikačné účely organizácie (propagačné materiály, marketingové účely, zdieľanie na sociálnych sieťach a iné.).

12. Ďalšie spracovávanie
Ak by sme v budúcnosti potrebovali použiť vaše osobné údaje pre nový účel, ktorý nie je pokrytý týmto Upozornením o ochrane osobných údajov, poskytneme vám nové upozornenie vysvetľujúce nové použitie pred tým než začne spracovávanie. Taktiež vystavíme relevantné účely a podmienky spracovávania. Kedykoľvek bude nevyhnutné, vyžiadame vopred váš súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov.

13. Naše kontaktné údaje
Pre uplatnenie akéhokoľvek práva alebo pre akúkoľvek požiadavku alebo sťažnosť v prvom rade najskôr kontaktuje kanceláriu TCK (treningy@tckompas.sk).

Súhlas
⭖ Týmto potvrdzujem, že som si prečítal Upozornenie o ochrane osobných údajov a dávam súhlas Tréningovému Centru Kompas, združenie - k uchovávaniu a spracovávaniu mojich osobných údajov.

Ak dáte svoj súhlas, pamätajte na to, že súhlas môžete kedykoľvek zrušiť pre všetky alebo jednotlivé možnosti (účely) kontaktovaním
na e-mail: office@tckompas.sk
telefón: +421 911 723 453.
Pamätajte na to, že zrušením súhlasu sa okamžite zruší spracovávanie vašich osobných údajov, ale nijako to neovplyvní žiadne osobné údaje, ktoré boli do tohto okamihu spracované.

 

Doku